435/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) 1 kap. 3 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1449/2016, och

fogas till 13 kap. en ny 13 b § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

3 §
Arbetsavtalets form och innehåll

När ett arbetsavtal ingås ska arbetstagaren få

1) anvisningar om de förfaringssätt enligt vilka arbetstagaren kan anföra klagomål över arbetsgivarens förfarande, om det strider mot lagstiftningen om arbete till sjöss,

2) de uppgifter som denne anser behövliga om fartygets gällande besiktningsbevis och fartygets fartområde.


13 kap.

Särskilda bestämmelser

13 b §
Ställningen för en arbetstagare som olagligen hålls fången

Trots vad som föreskrivs i 7 kap. 1 eller 2 § eller i 8 eller 9 kap. får ett arbetsavtal inte upphöra att gälla när arbetstagaren hålls fången ombord på ett fartyg eller annanstans till följd av sådant sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget som avses i standard A2.1 punkt 7 i koden i sjöarbetskonventionen. En tillfångatagen arbetstagares anställningsförhållande får på grunder som föreskrivs i lag upphöra att gälla tidigast när arbetstagaren har blivit frigiven och återvänt hem eller, om arbetstagaren dör under fångenskapen, på arbetstagarens dödsdag.

En tillfångatagen arbetstagare har rätt till full lön till sin hemkomst eller sin dödsdag.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020. Bestämmelser om ikraftträdandet av 13 kap. 13 b § utfärdas dock genom förordning av statsrådet.

RP 42/2020
AjUB 9/2020
RSv 56/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.