429/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Lag om ändring av lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin (315/2020) 2 § 2 punkten och

fogas till 2 § en ny 3 punkt och till lagen en ny 2 a § som följer:

2 §
Jämkning av arbetslöshetsförmåner

Med avvikelse från 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa


2) ska vid jämkning av inkomst från företagsverksamhet, om inkomstförändringen är en följd av en pandemi, inkomsterna beaktas enligt det som företagaren själv har uppgett,

3) är det skyddade beloppet 500 euro under en jämkningsperiod om en månad och 465 euro under en jämkningsperiod om fyra på varandra följande kalenderveckor.

2 a §
Rörlighetsunderstöd

Med avvikelse från 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan rörlighetsunderstöd beviljas vid heltidsarbete, om de dagliga resorna till arbetet när arbetet inleds överstiger i genomsnitt två timmar eller personen flyttar från motsvarande avstånd på grund av arbete.


Denna lag träder i kraft den 12 juni 2020.

På jämkade arbetslöshetsförmåner som betalas för en sådan ansökningsperiod för arbetslöshetsförmåner som inletts före den 1 juni 2020 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Denna lag ska tillämpas när en arbetslöshetsförmån betalas för en ansökningsperiod som börjar den 1 juni eller därefter, dock senast den 31 oktober 2020.

På rörlighetsunderstöd som betalas med anledning av ett arbete som inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På rörlighetsunderstöd som betalas med anledning av arbete som inleds under denna lags giltighetstid tillämpas denna lag.

RP 78/2020
ShUB 12/2020
RSv 57/2020

Nådendal den 11 juni 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.