407/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Lag om temporär ändring av lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 26 § i lagen om transportservice (320/2017), sådan paragrafen lyder i lag 371/2019, ett nytt 3 mom., till lagen temporärt en ny 109 a § samt till 179 §, sådan den lyder i lagarna 984/2018 och 371/2019, temporärt ett nytt 5 mom. som följer:

26 §
Giltighet för och förnyande av körtillstånd för taxiförare

Om giltighetstiden för ett körtillstånd löper ut den 16 mars 2020 eller därefter, men senast den 31 oktober 2020, ska den sökande inom sex månader från det att körtillståndet förnyats lämna in till polisen det läkarutlåtande som förutsätts för förnyande av körtillstånd och som visar att de medicinska kraven i 25 § 2 mom. 2 punkten är uppfyllda.

109 a §
Förlängning av giltighetstiden för behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal

Sådana i 109 § avsedda tidsbegränsade behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet för fartygspersonal vilkas giltighetstid löper ut den 16 mars 2020 eller därefter, men senast den 31 oktober 2020, fortsätter utan särskild ansökan att gälla i sex månader från den tidpunkt då det ursprungliga behörighetsbrevet eller certifikatet över specialbehörighet upphör att gälla.

179 §
Transport- och kommunikationsverkets uppföljnings- och samordningsuppgifter

Under tidsperioden den 16 mars 2020 till den 31 oktober 2020 ska den som tillhandahåller transporttjänster inom persontrafiken, med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom., underrätta Transport- och kommunikationsverket om inledande, upphörande eller väsentliga ändringar av tjänster som tillhandahålls regelbundet, senast fem dagar innan planerna i fråga om detta genomförs, till den del uppgifterna inte är tillgängliga med hjälp av ett öppet gränssnitt.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 30 april 2021.

RP 62/2020
KoUB 3/2020
RSv 50/2020

Helsingfors den 29 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.