383/2020

Helsingfors den 26 maj 2020

Kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och med stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

De prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som ministeriet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är kopiering av handlingar, annan kopiering och avsändande med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.

Kommunikationsministeriet beslutar om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för att lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020. Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning om kommunikationsministeriets avgiftsbelagda prestationer (1151/2018) som var given den 18 december 2018.

Helsingfors den 26 maj 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Regeringsråd
Sanna Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.