319/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Lag om ändring av 8 a § i lagen om betalningsinstitut

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om betalningsinstitut (297/2010) 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 890/2017, som följer:

8 a §
Anmälningsplikt vid tjänster som inte omfattas av lagens tillämpningsområde

Den som tillhandahåller tjänster som avses i 2 § 4 mom. 1 eller 2 punkten ska  lämna Finansinspektionen en beskrivning av tjänsterna och meddela på vilken av de grunder som anges i de nämnda punkterna denna lag inte ska tillämpas på tjänsterna. En beskrivning och ett meddelande ska lämnas, om det sammanlagda värdet av de betalningstransaktioner som genomförts med ett betalningsinstrument under de föregående 12 månaderna överstiger 1 miljon euro. Finansinspektionen ska efter att ha fått beskrivningen besluta om kravet på ett begränsat nätverk uppfylls och om så inte är fallet underrätta personen i fråga om sitt beslut.Denna lag träder i kraft den 12 maj 2020.

RP 7/2020
EkUB 6/2020
RSv 34/2020

Helsingfors den 8 maj 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.