311/2020

Helsingfors den 6 maj 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 34 § i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 34 §, sådan den lyder i förordning 1158/2017, som följer:

34 §
Ärenden som avgörs av kanslichefen

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) bisysslotillstånd,

2) skriftlig varning till en tjänsteman vid ministeriet,

3) utnämning, uppsägning av något skäl som beror av tjänstemannen och upplösning av tjänsteförhållande när det är fråga om tjänstemän vid ministeriet vilkas lön betalas enligt kravnivå 6–7,

4) beviljande av tjänstledighet som är beroende av prövning för längre tid än ett år när det är fråga om en tjänsteman som utnämns av statsrådet, ministern eller kanslichefen,

5) lön och naturaförmåner för andra tjänsteman än kanslichefen vid ministeriet, fastställande av bedömningen av arbetets kravnivå och arbetsprestationen inom ramen för lönesystemet samt betalning av lön enligt prövning under tjänstledighet,

6) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal som gäller personalen vid ministeriet,

7) avgivande av utlåtanden till republikens presidents kansli, högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, justitiekanslern eller riksdagens justitieombudsman eller Europeiska unionens institutioner eller avgivande av utlåtande och utredning till riksdagens revisorer eller statens revisionsverk eller avgivande av utlåtanden om förslag till lag eller förordning till andra myndigheter, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern eller om utlåtandet inte hänför sig till ett ärende av mindre betydelse,

8) ministeriets representation i externa organ, om ärendet inte på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande ska avgöras av ministern,

9) intern revision inom ministeriet,

10) beslut om vägran att lämna ut en handling enligt 14 § lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) samt i lagens 28 § avsett tillstånd att ta del av social- och hälsovårdsministeriets sekretessbelagda handlingar, om ärendena inte ska avgöras av avdelningschefen vid avdelningen för arbete och jämställdhet i enlighet med denna arbetsordning,

11) beslut om användningen av ett läkemedelspreparat utan försäljningstillstånd enligt 74 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) och att de grunder finns som avses i 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om grunderna för ibruktagande av säkerhetsupplagrade läkemedel, sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning (279/2006),

12) beslut enligt 38 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) om medverkan i upprätthållandet av den beredskap som behövs inom hälso- och sjukvården och i hanteringen av exceptionella situationer genom finansiering av sådan verksamhet som det av särskilda skäl är ändamålsenligt att finansiera med statsmedel, samt

13) upphandling av vacciner.


Denna förordning träder i kraft den 7 maj 2020.

Helsingfors den 6 maj 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.