308/2020

Helsingfors den 6 maj 2020

Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om fortsatt utövning av befogenheter som tagits i bruk under undantagsförhållanden som avses i 3 § 5 punkten i beredskapslagen (1552/2011).

2 §

De befogenheter att styra verksamhetsenheterna för social- och hälsovården som föreskrivs i 86 § i beredskapslagen kan tillämpas i hela landet.

3 §

Kommunens i 88 § i beredskapslagen avsedda rätt att avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård och bedömning av servicebehovet i enlighet med 36 § i socialvårdslagen (1301/2014) kan tillämpas i hela landet.

4 §

Den i 93 § 2 mom. i beredskapslagen avsedda rätten att avvika från bestämmelserna om vilotider och övertidsarbete i arbetstidslagen (872/2019) samt bestämmelserna om givande av semester i semesterlagen (162/2005) inom hälsovården och socialväsendet på de villkor som föreskrivs i 3 mom. i den paragrafen kan tillämpas i hela landet.

5 §

Den i 94 § 3 och 4 mom. i beredskapslagen avsedda rätten att förlänga uppsägningstiden för en arbetstagare, tjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare inom hälsovården och socialväsendet kan tillämpas i hela landet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 14 maj 2020. Förordningen gäller till och med den 30 juni 2020.

Helsingfors den 6 maj 2020

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.