307/2020

Helsingfors den 29 april 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 5, 7, 13, 32, 35, 37, 38, 39 och 48 §, av dem 5 § sådan den lyder i förordning 843/2018, 7 § sådan den lyder i förordning 1595/2019 och 32 § sådan den lyder i förordning 1158/2017 och

fogas en ny 5 a, 5 b och 38 a § som följer:

5 §
Avdelningen för säkerhet och hälsa

Avdelningen för säkerhet och hälsa behandlar ärenden som gäller

1) dataskydd inom social- och hälsovården,

2) läkemedelsförsörjning,

3) förebyggande rusmedelsarbete,

4) bekämpning av smittsamma sjukdomar,

5) ordnande av miljö- och hälsoskydd samt hälsoskydd,

6) alkohol-, tobaks- och narkotikapolitik samt förebyggande av skador orsakade av penningspel,

7) förebyggande av olycksfall i hemmet och på fritiden, våld i nära relationer, människohandel och våldsbejakande radikalisering,

8) genteknik, biobanker och behandling av genomdata,

9) beredskapsplanering inom ministeriet, förvaltningsområdet och verksamhetsområdet och beredskap för störningar och undantagsförhållanden, säkerhetsplanering vid verksamhetsenheterna inom verksamhetsområdet samt ministeriets lokalsäkerhet till den del den inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, samt

10) Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Strålsäkerhetscentralen samt ägarstyrningen av Alko Ab, STUK International Oy och FinnHEMS Oy.

5 a §
Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga

Avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga behandlar ärenden som gäller

1)  social- och hälsovårdstjänster för barn och unga samt tjänster för äldre och funktionshinderservice,

2) social och medicinsk rehabilitering samt tjänster för krigsinvalider och veteraner,

3) främjande av hälsa, social välfärd och delaktighet,

4) utvecklings- och samordningsuppgifter inom statsunderstödsverksamheten med undantag för Europeiska unionens strukturfondsprojekt,

5) understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd, samt

6) Social- och hälsoorganisationernas understödscentral.

5 b §
Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården behandlar ärenden som gäller

1) social- och hälsovårdstjänster till den del inget annat anges i denna arbetsordning,

2) personalen inom social- och hälsovården, klientens och patientens ställning och rättigheter, samt klientavgifter,

3) utkomststöd, samt

4) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården samt den allmänna förvaltningen inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd till de delar den hör till social- och hälsovårdsministeriet.

7 §
Enheten för stöd för ledningen

Enheten för stöd för ledningen behandlar ärenden som gäller

1) koncernstrategiarbete och framsynsarbete inom ministeriets förvaltningsområde,

2) uppföljning och styrning av verkställigheten av regeringsprogrammet,

3) det övergripande koncernsamarbetet,

4) utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem,

5) utveckling av ministeriets lagberedning och bedömningen av ministeriets författningars konsekvenser,

6) utveckling av analysmetoder i fråga om förmåner och utgifter samt stödjande av bedömningen av författningars konsekvenser, i synnerhet ekonomiska konsekvenser, samt

7) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet.

13 §
Beredskapschef

Beredskapschef är den person som kanslichefen har förordnat till uppgiften.

Beredskapschefen har till uppgift att bistå kanslichefen och i samarbete med beredskapsenheten vid avdelningen för säkerhet och hälsa styra, utveckla och samordna ministeriets och förvaltningsområdets och verksamhetsområdets beredskapsplanering och beredskap.

Beredskapschefen föredrar beredskapsärendena direkt för kanslichefen.

32 §
Styrning av förvaltningsområdet

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården svarar för resultatstyrningen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Avdelningen för social trygghet och försäkringar svarar för resultatstyrningen vid besvärsnämnden för social trygghet.

Avdelningen för säkerhet och hälsa svarar för resultatstyrningen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och Strålsäkerhetscentralen. Avdelningen för säkerhet och hälsa svarar tillsammans med avdelningen för arbete och jämställdhet för resultatstyrningen av Säkerhets- och kemikalieverkets uppgifter inom social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde.

Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården svarar för resultatstyrningen vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverkens ansvarsområden för basservice, rättsskydd och tillstånd. Avdelningen för klienter och tjänster inom social- och hälsovården svarar för den funktionella styrningen av Nödcentralsverket tillsammans med inrikesministeriet.

Avdelningen för arbete och jämställdhet svarar för resultatstyrningen vid Arbetshälsoinstitutet och inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskydd. Avdelningen för arbete och jämställdhet sörjer för samordningen av resultatstyrningen vid regionförvaltningsverken till den del den hör till social- och hälsovårdsministeriet.

Enheten för stöd för ledningen svarar för resultatstyrningen vid Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata.

Varje avdelning och fristående enhet deltar i styrningen och övervakningen av ämbetsverken och inrättningarna inom förvaltningsområdet samt i beredningen av resultatmålen för sitt verksamhetsområdes del.

Beredskapsenheten vid avdelningen för säkerhet och hälsa styr beredskapsplaneringen och beredskapen vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets förvaltningsområde.

Förvaltningsenheten meddelar närmare anvisningar om de förfaranden som ska iakttas i fråga om resultatstyrningen vid ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet.

Enheten för stöd för ledningen meddelar närmare anvisningar om allmänna riktlinjer för forskning och utveckling.

35 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen och chefen för en fristående enhet

Avdelningschefen avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtanden till andra myndigheter i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet enligt 34 § 7 punkten ska avgöras av ministern eller kanslichefen,

2) meddelande av anvisningar för ämbetsverk och inrättningar vilka hör till avdelningens verksamhetsområde,

3)  avbrytande av utbetalning av, återbetalningsskyldighet i fråga om och återkrav av statsunderstöd som hör till avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte förutsätter ett beslut enligt 30 § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) eller ett ställningstagande med karaktär av förhandsbeslut, samt mindre eller tekniska ändringar i understödsbesluten, överföring av understöd och förlängning av användningstiden för understöd,

4) användning av medel som anvisats till avdelningens förfogande med undantag av avtal om tillsättande av utredare som avses i 24 § 1 mom.,

5) fastställande av arvoden för sekreterarna i kommittéer inom avdelningens verksamhetsområde till den del saken inte hör till de ärenden som ska fastställas av kommittén själv,

6) i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) avsett tillstånd att ta del av myndigheters sekretessbelagda handlingar inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde samt i övrig lagstiftning avsett tillstånd av ministeriet att lämna ut uppgifter som är sekretessbelagda eller omfattas av tystnadsplikt,

7) beviljande av tjänstledighet för högst ett år när det är fråga om tjänstemän som utnämns av statsrådet eller ministeriet vid ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets verksamhetsområde, om ärendet ska avgöras av ministeriet, samt

8) tillstånd till användning av egen bil för tjänsteresor.

Vad som ovan föreskrivs om avdelningschefen tillämpas på motsvarande sätt även på chefen för en fristående enhet.

37 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för social trygghet och försäkringar

Avdelningschefen vid avdelningen för social trygghet och försäkringar avgör, utöver de ärenden som nämns i 35 §, ärenden som gäller

1) beräkningsgrunder för den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen, samt

2) utfärdande av bestämmelser och anvisningar för försäkrings- och pensionsanstalter samt försäkringsmäklares verksamhet.

38 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för säkerhet och hälsa

Avdelningschefen vid avdelningen för säkerhet och hälsa avgör, utöver de ärenden som nämns i 35 §, ärenden som gäller fastställande av en dispositionsplan för anslaget för övervakning av smittsamma sjukdomar och för anslaget för hälsoövervakning samt fattande av beslut om och ingående av avtal om finansierade projekt.

38 a §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga

Avdelningschefen vid avdelningen för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga avgör, utöver de ärenden som nämns i 35 §, ärenden som gäller

1) beredning av dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande verksamhet i statsbudgeten och verkställande av den fastställda dispositionsplanen,

2) återkrav av understöd som beviljas av avkastningen av penningspel för främjande av hälsa och social välfärd, samt

3) meddelande av föreskrifter som avses i 41 § i lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården.

39 §
Ärenden som avgörs av avdelningschefen vid avdelningen för arbete och jämställdhet

Avdelningschefen vid avdelningen för arbete och jämställdhet avgör ärenden som social- och hälsovårdsministeriet behandlar såsom arbetarskyddsmyndighet samt, utöver de ärenden som nämns i 35 §, ärenden som gäller

1) meddelande av anvisningar för arbetarskyddsförvaltningen,

2) förläggningsorterna för resultatgrupperna och tjänstemännen vid avdelningen för arbete och jämställdhet,

3) förande av ministeriets talan såsom arbetarskyddsmyndighet, samt

4) Europeiska unionens strukturfondsprojekt.

48 §
Beslutanderätt för den närmaste chefen i personalfrågor

Tjänstemannens närmaste chef avgör utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) förordnande till övertidsarbete och övertidsersättning, samt

3) semester med undantag av semesterersättningar enligt 45 § 1 punkten.

Den i 1 mom. avsedda närmaste chefen för en tjänsteman kan vara kanslichefen, avdelningschefen, chefen för en fristående enhet, chefen för en enhet eller chefen för en resultatgrupp. Den här avsedda närmaste chefen vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral kan också vara chefen för en grupp.

Ett ärende som gäller kanslichefen avgörs av chefen för förvaltningsgruppen vid förvaltningsenheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2020.

Helsingfors den 29 april 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Kanslichef
Kirsi Varhila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.