302/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på vissa sådana förfaranden som på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin iakttas vid ordnande av fastighetsförrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen (554/1995).

2 §
Ordnande av förrättningssammanträden elektroniskt och genom skriftligt förfarande

Ett sammanträde som avses i 172 § i fastighetsbildningslagen kan ordnas med anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för dem som deltar i behandlingen att tala med varandra eller att se varandra. Om det enligt lag är förbjudet att söka ändring i de ärenden som det ska fattas beslut om vid sammanträdet eller om sakägarna är eniga i ärendena, kan beslut i ärendena fattas genom skriftligt förfarande.

I ett sammanträde som ordnas på ett sätt som avses i 1 mom. kan delta sakägaren själv, sakägarens lagliga företrädare eller, med samtycke av sakägaren, sakägarens biträde eller ombud.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till utgången av 2020.

Denna lag kan även tillämpas på förrättningar som är anhängiga vid ikraftträdandet av lagen.

RP 48/2020
JsUB 4/2020
RSv 39/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.