301/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Ordnande av stämmor och möten inom delägarlag

Stämmor och möten som avses i 9, 10 och 24 § i lagen om samfällda skogar (109/2003) och i 7, 17 och 20 § i lagen om samfälligheter (758/1989) kan, oberoende av bestämmelserna i de lagarna och delägarlagets stadgar eller reglemente, ordnas med anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för deltagarna att tala med varandra eller att se varandra, eller ordnas per e-post.

Om en stämma eller ett möte som avses i 1 mom. enligt delägarlagets stadgar eller reglemente ska hållas vid en tidpunkt då det med anledning av covid-19-epidemin tillämpas begränsningar i mötesfriheten eller rörelsefriheten med stöd av lag eller med stöd av bestämmelser som utfärdats med stöd av lag och stämman eller mötet inte kan ordnas på ett sätt som anges i 1 mom., kan stämman eller mötet, oberoende av bestämmelser i lag och delägarlagets stadgar eller reglemente, senareläggas så att stämman eller mötet hålls så snart som möjligt efter att begränsningarna upphört.

2 §
Ordnande av stämmor och möten enligt renskötsellagen

Stämmor och möten som avses i 13, 17 och 20 § i renskötsellagen (848/1990) kan, oberoende av bestämmelserna i den lagen, en förordning som utfärdats med stöd av den eller stadgarna, ordnas genom anlitande av en teknisk metod för dataöverföring som gör det möjligt för deltagarna att tala med varandra eller att se varandra, eller ordnas per e-post eller brev.

Om en stämma eller ett möte som avses i 1 mom. ska hållas vid en tidpunkt då det med anledning av covid-19-epidemin tillämpas begränsningar i mötesfriheten eller rörelsefriheten med stöd av lag eller med stöd av bestämmelser som utfärdats med stöd av lag och stämman eller mötet inte kan ordnas på ett sätt som anges i 1 mom., kan stämman eller mötet, oberoende av bestämmelser i lag eller förordning eller stadgarna, senareläggas så att stämman eller mötet hålls så snart som möjligt efter att begränsningarna upphört.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till utgången av 2020.

Denna lag kan även tillämpas på stämmor och möten i fråga om vilka kallelse har skickats före ikraftträdandet av lagen.

RP 48/2020
JsUB 4/2020
RSv 39/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.