300/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på vissa sådana förfaranden som på grund av exceptionella omständigheter till följd av epidemin av coronavirussjukdomen covid-19 temporärt behöver iakttas vid beviljande av stöd enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden (1093/2014) och den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (34/2015).

2 §
Förlängning av tidsfristen för åtgärder, arbeten och projekt som stöds

Trots vad som föreskrivs i 19 § 2 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket, i 27 § 2 mom. och 30 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och i 43 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, kan närings-, trafik- och miljöcentralen på ansökan fatta beslut om att förlänga tidsfristen för genomförande av en i de nämnda lagarna avsedd åtgärd eller ett i de nämnda lagarna avsett projekt som stöds, om förlängningen behövs på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin. Tidsfristen kan förlängas med högst ett år. Extra tid som beviljats med stöd av denna lag påverkar inte de förutsättningar under vilka tidsfristen för genomförande av en åtgärd eller ett projekt kan förlängas av andra orsaker än den ovannämnda.

Trots vad som föreskrivs i 29 a § 1 mom. i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, kan Finlands skogscentral på ansökan bevilja extra tid för slutförande av arbeten som beviljats stöd för tidig vård av plantbestånd eller för vård av ungskog, om extra tid behövs på grund av exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin. Ansökan om extra tid ska göras inom den tidsfrist för lämnande av anmälan om verkställande som anges i beslutet om beviljande av stöd. Extra tid kan beviljas för högst ett år.

Förfarandet i 1 mom. tillämpas inte, om det är fråga om

1) startstöd till unga jordbrukare enligt 6 § i lagen om strukturstöd till jordbruket,

2) stöd för grundande av ett företag enligt 19 § 1 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling,

3) startstöd till unga näringsidkare enligt 26 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar.

3 §
Avvikelse från det högsta antalet betalningsposter

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan, trots vad som i 36 § 3 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket, i 48 § 1 mom. i lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och i 57 § 2 mom. i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar föreskrivs om det högsta antalet betalningsposter, betala ut stöd i en eller flera poster inom ramarna för stödvillkoren och det tillgängliga anslaget.

4 §
Utbetalning av stöd i förskott

Utöver vad som i 25 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden föreskrivs om utbetalning av förskott för utvecklingsprojekt, kan Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, när det gäller stöd som beviljats för investeringsprojekt som genomförs av företag, betala ut stöd i förskott, om det är motiverat med hänsyn till stödmottagarens ställning och genomförandet av den åtgärd som stöds.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till utgången av 2020.

Bestämmelserna i 2 § ska tillämpas också i sådana fall där exceptionella omständigheter till följd av covid-19-epidemin har uppstått före ikraftträdandet av denna lag.

Bestämmelserna i 2 § 1 mom. och i 3 § tillämpas också på sådana ansökningar om förlängning av tidsfristen eller om utbetalning av stöd som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 48/2020
JsUB 4/2020
RSv 39/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.