297/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporärt stöd till personer som på grund av coronavirusepidemin är borta från arbetet utan lön

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Genom stödet ersätts inkomstbortfall som föranleds av oavlönad frånvaro från arbetet för ordnande av vården av ett barn i syfte att förhindra spridningen av coronavirusepidemin. Inkomstbortfall ersätts även när en person som anländer till Finland från utlandet har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och är tvungen att vara borta från arbetet utan lön.

2 §
Rätt till stöd

Rätt till stöd har en sådan förälder, vårdnadshavare och i samma hushåll som föräldern eller vårdnadshavaren boende make eller sambo som står i ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i Finland och som för att förhindra att coronavirusepidemin sprids är ledig utan lön från sitt arbete för att hemma vårda

1) ett barn som deltar i småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), eller

2) ett barn som deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), som är i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen, som omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning eller som deltar i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen enligt 5 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning eller ett barn som fått ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning.

Rätt till stöd har även en sådan till Finland från utlandet anländande person som står i ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i Finland och som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och på grund av att ha hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän är ledig från sitt arbete utan lön. Stöd betalas för högst 14 dygn räknat från ankomsten till Finland.

Med make eller sambo avses en äkta make samt en person som lever under äktenskapsliknande förhållanden med föräldern eller vårdnadshavaren. Stöd kan även beviljas någon annan som svarar för vården och fostran av ett barn än en sådan person som avses i 1 mom.

Rätt till stöd har för samma tid i samma hushåll endast den ena föräldern eller vårdnadshavaren eller en make eller sambo som bor i samma hushåll som föräldern eller vårdnadshavaren eller sådan annan person som avses i 3 mom.

Stöd beviljas inte om inkomstbortfallet ersätts med stöd av någon annan lag.

Vid tillämpningen av 1 mom. 2 punkten gäller rätten till stöd endast för arbetsdagarna vid skolan.

3 §
Verkställighet

Den allmänna styrningen och ledningen enligt denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet. För verkställigheten av lagen svarar Folkpensionsanstalten.

4 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras hos Folkpensionsanstalten.

Vid ansökan om stöd ska sökanden visa upp arbetsgivarens intyg över oavlönad frånvaro på grund av vård av barn eller tid i förhållanden som motsvarar karantän. Om sökanden ansöker om stöd utifrån 2 § 1 mom. 2 punkten, ska han eller hon lägga fram utredning om kommunens beslut om förlängd läroplikt för barnet, om att barnet omfattas av förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen eller om barnets behov av särskilt stöd. Sökanden ska även lämna Folkpensionsanstalten övriga uppgifter som behövs för beviljande och betalning av stöd.

Stöd beviljas inte utan särskilda skäl retroaktivt för längre tid än tre kalendermånader före ansökan. Stöd kan beviljas även om det inte har sökts inom denna tidsfrist, om det skulle vara oskäligt att neka stöd på grund av att ansökan har fördröjts.

5 §
Stödbelopp och utbetalning av stöd

Stödbeloppet är 28,94 euro per vardag. Med vardag avses andra dagar än söndagar, helgdagar och söckenhelger.

Stödet betalas till stödmottagaren retroaktivt för den tid stödmottagaren har rätt till stödet, på ett av stödmottagaren angivet konto inom Europeiska unionen.

6 §
Anmälningsskyldighet och indragning av stöd

Stödmottagaren ska underrätta Folkpensionsanstalten

1) om återgång till arbetet under den oavlönade ledigheten,

2) om anställningsförhållandet upphör under den oavlönade ledigheten,

3) om andra sådana eventuella förändringar i förhållandena som kan inverka på utbetalningen av stödet.

Om det sker sådana förändringar i stödmottagarens förhållanden att rätt till stöd inte föreligger, drar Folkpensionsanstalten in stödet. Rätten till stöd upphör senast den dag då de undantagsförhållanden som avses i 3 § 3 och 5 punkten i beredskapslagen (1552/2011) i enlighet med statsrådets beslut upphör.

7 §
Beslut om stöd

Folkpensionsanstalten ska ge sökanden ett skriftligt beslut om beviljande, avslag, justering, indragning och återkrav av stöd.

Bestämmelser om delgivning av beslut finns i 20 a § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001).

8 §
Bestämmelser om förfarandet samt ändringssökande

På stödet tillämpas vad som i 15 kap. 15 § 2 mom. samt 18 och 19 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivs om överföring av en rättighet eller en förmån till en annan, återkrav och preskription av återkravsfordringar. På stödet tillämpas vad som i 17 och 19 kap. i sjukförsäkringslagen föreskrivs om sökande av ändring, självrättelse och undanröjande av beslut, klientens rätt att få uppgifter, erhållande och utlämnande av uppgifter samt utsökningsmyndigheternas rätt att få uppgifter.

9 §
Finansiering

Förmånen betalas av statens medel och social- och hälsovårdsministeriet ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för de förmåner som betalas med stöd av denna lag.

Staten betalar förskotten den första vardagen i varje månad enligt de förmånskostnader som Folkpensionsanstalten uppskattat. Skillnaden mellan de faktiska förmånskostnaderna och de betalda förskotten beaktas i samband med betalningen av statens förskott för den tredje månaden efter betalningsmånaden. Utgifterna enligt denna lag utgör en del av utgifterna enligt 18 kap. 1 och 11 § i sjukförsäkringslagen och de betalas ur sjukförsäkringsfonden enligt 12 c § i lagen om Folkpensionsanstalten.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

Lagen tillämpas från och med den 16 mars 2020. Lagen tillämpas efter utgången av lagens giltighetstid på de förmånsärenden som gäller förmåner som betalas för tiden före den 1 september 2020.

RP 51/2020
ShUB 6/2020
RSv 38/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.