294/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995), sådan paragrafen lyder i lagarna 346/2002 och 20/2018, nya 3 och 4 mom. samt till lagen temporärt en ny 5 e § som följer:

4 §
Förseningsränta

Den förseningsränta för tiden efter förfallodagen som beräknas på skatt eller betalning som är föremål för uppskov enligt 105 § 3 mom. i punktskattelagen (182/2010), 50 § 3 mom. i bilskattelagen (1482/1994), 61 § 1 mom. i fordonsskattelagen (1281/2003) eller 31 § 2 mom. i bränsleavgiftslagen (1280/2003) är med avvikelse från 1 mom. referensräntan enligt 12 § i räntelagen för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med fyra procentenheter, sammanlagt dock minst tre euro.

Förseningsräntans belopp beräknas i enlighet med 3 mom., om den skatt eller betalning som är föremål för uppskov har förfallit till betalning den 1 mars 2020 eller därefter.

5 e §
Dröjsmålsränta på skatt som är föremål för betalningsarrangemang

Den dröjsmålsränta för tiden efter förfallodagen som beräknas på skatt som är föremål för betalningsarrangemang enligt 41 § i lagen om skatteuppbörd är referensräntan enligt 12 § i räntelagen för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga förhöjd med fyra procentenheter.

Dröjsmålsräntans belopp beräknas i enlighet med 1 mom., om den skatt som är föremål för betalningsarrangemang har förfallit till betalning den 1 mars 2020 eller därefter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020 och gäller till och med den 31 augusti 2020.

Lagen tillämpas på betalningsarrangemang och betalningsuppskov som har gjorts under lagens giltighetstid. Lagen tillämpas också på betalningsarrangemang och betalningsuppskov i fråga om vilka ansökan har gjorts under lagens giltighetstid.

RP 33/2020
FiUB 4/2020
RSv 35/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.