292/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Lag om temporär ändring av kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till kommunallagen (410/2015) nya 90 a och 99 a § som följer:

90 a §
Temporär tillämpning i vissa ärenden som det bestäms om i förvaltningsstadgan

Trots vad som i kommunens förvaltningsstadga bestäms om sätten att fatta beslut i organ, elektroniska sammanträden, sändande av kallelse till organens sammanträden och offentlighet för organens sammanträden, kan kommunstyrelsen besluta att

1) beslut i ärenden som hör till ett organ kan fattas på de sätt som avses i 98 och 99 a §,

2) organets elektroniska sammanträde kan hållas på det sätt som avses i 99 a §,

3) kallelsen till organets sammanträde kan sändas elektroniskt,

4) organets offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt på det sätt som kommunstyrelsen anger i sitt beslut.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om kommuner tillämpas också på samkommuner.

99 a §
Elektroniskt sammanträde genom en teknisk metod för dataöverföring

Ett elektroniskt sammanträde kan hållas genom videokonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring så att

1) sammanträdets ordförande och sekreterare på ett tillförlitligt sätt kan verifiera vem som deltar i sammanträdet,

2) sammanträdets ordförande kan leda sammanträdet på det sätt som avses i 102 §, och

3) den som deltar i sammanträdet kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärendena.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

Lagens 90 a § gäller till och med den 31 juli 2020 och 99 a § till och med den 31 maj 2021.

RP 47/2020
FvUB 7/2020
RSv 42/2020

Helsingfors den 30 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.