268/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 36 § i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning (1012/2017) 36 §, sådan den lyder i förordning 1495/2019, som följer:

36 §
Ärenden som avgörs av en avdelningschef, enhetschef eller av en av denne förordnadtjänsteman

Avdelningschefer, enhetschefer eller av dem förordnade tjänstemän avgör ärenden som gäller

1) givande av utlåtande, avgörande om klagomål samt givande av anvisningar i frågor som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

2) fördelning av anslag som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde eller har ställts till dess förfogande, fattande av utgiftsbeslut och godkännande av de utgifter som dessa föranleder upp till 500 000 euro,

3) godkännande av de inkomster som hör till verksamhetsenhetens verksamhetsområde,

4) placering av verksamhetsenhetens personal vid grupper, ansvarsområden och team.

Den begränsning i euro som avses i 1 mom. 2 punkten gäller dock inte fördelning av anslag och befogenheter, fattande av utgiftsbeslut eller godkännande av utgifter i följande fall:

1) anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna,

2) medlen för strukturfondsprogram,

3) medlen för Finlands SMF-företagsinitiativprogram,

4) stödjande av företags investerings- och utvecklingsprojekt,

5) regionalt transportstöd,

6) sysselsättnings-, utbildnings- och specialåtgärder,

7) överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte,

8) ersättningar som betalas till kommuner med stöd av lagen om främjande av integration,

9) statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare upp till 5 000 000 euro.

Chefen för en verksamhetsenhet får dessutom godkänna en ändring av ringa betydelse i ett utgiftsbeslut där beloppet av utgifter överskrider beloppet enligt 1 mom. 2 punkten, om ändringen inte har någon väsentlig inverkan på sakinnehållet i beslutet.


Denna arbetsordning träder i kraft den 20 april 2020.

Helsingfors den 17 april 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Kanslichef
Jari Gustafsson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.