240/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 16 § 1 mom., 18 § 3 mom. och 22 § 2 mom., av dem 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 483/2015, som följer:

16 §
Ordnande av olycksfallsskydd och handläggning av ärenden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om hur förmåner verkställs, med undantag för bestämmelserna i 114 § om att underställa ärenden besvärsnämnden för olycksfallsärenden för avgörande, tillämpas på ärenden som gäller olycksfallsskydd enligt denna lag. Dessutom ska bestämmelserna om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar, maskinell underskrift av beslut och överförings- och utmätningsförbud i avdelning IX i den lagen tillämpas.


18 §
Olycksfallsförsäkringscentralens och försäkringsanstalternas uppgifter

Försäkringsanstalterna ska varje år senast en månad efter att spel- eller tävlingssäsongen för en idrottsgren har börjat, med tanke på de uppgifter som föreskrivs för grenförbunden i 19 §, informera grenförbunden om att idrottsföreningar som hör till grenförbunden och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet har en gällande försäkring enligt denna lag. Av informationen ska framgå namn och personbeteckning för de idrottsutövare som omfattas av försäkringen. Försäkringsanstalterna ska på motsvarande sätt informera grenförbunden om att en försäkring börjar gälla eller upphör under spelsäsongen. Informationen ska då ges utan dröjsmål och senast en månad efter att försäkringen börjat gälla eller sagts upp eller efter att försäkringen upphört utan uppsägning.

22 §
Lämnande av uppgifter om förvärvsinkomster och behandling av personuppgifter

I fråga om hantering av uppgifter som erhållits med stöd av 1 mom. tillämpas lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).


Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019
ShUB 1/2020
RSv 12/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.