228/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000) 29 § 3 mom.,

ändras 29 § 1 mom. och

fogas till lagen en ny 18 a § som följer:

18 a §
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Sysselsättningsfonden eller Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när de sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

29 §
Tystnadsplikt

Fonden och besvärsinstanserna har trots bestämmelserna om tystnadsplikt rätt att få och lämna ut de uppgifter som avses i 27 och 28 §.Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019
ShUB 1/2020
RSv 12/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.