222/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Lag om ändring av lagen om gödselfabrikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gödselfabrikat (539/2006) 2 § 2 mom. och

fogas till lagen ett nytt 3 a kap. och en ny 28 a § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

I denna lag finns det också bestämmelser om tillsynen över Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel, nedan gödselmedelsförordningen, och om annan verkställighet som den förutsätter. Dessutom finns det i denna lag bestämmelser om godkännande som och utseende till anmälda organ av sådana organ för bedömning av överensstämmelse av gödselfabrikat som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1009 om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av EU-gödselprodukter och om ändring av förordningarna (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009 samt om upphävande av förordning (EG) nr 2003/2003, nedan EU:s förordning om gödselprodukter, och om annan verkställighet som har samband med den.


3 a kap.

Organ för bedömning av överensstämmelse

15 a §
Anmälande myndighet

Den i artikel 21 i EU:s förordning om gödselprodukter avsedda myndighet som svarar för att anmäla, godkänna och utse organ för bedömning av överensstämmelse är Livsmedelsverket.

15 b §
Ansökan om godkännande som anmält organ för bedömning av överensstämmelse

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som är etablerat i Finland ska ansöka om godkännande som och utseende till anmält organ hos Livsmedelsverket. Bestämmelser om krav som gäller organ för bedömning av överensstämmelse finns i artikel 24 i EU:s förordning om gödselprodukter.

Till ansökan ska fogas uppgifter och intyg om att kraven när det gäller förfarandena för bedömning som förutsätts av organet för bedömning av överensstämmelse har uppfyllts i fråga om de typer eller kategorier av gödselfabrikat för vilka organet anser sig vara kompetent. Till ansökan ska dessutom fogas ett av ackrediteringstjänsten FINAS vid Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet utfärdat ackrediteringsintyg där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter.

Ett anmält organ för bedömning av överensstämmelse eller ett dotterbolag eller en underleverantör som organet använder ska när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag följa förvaltningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), språklagen (423/2003), lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) och lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). På personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse eller ett dotterbolag eller en underleverantör som organet använder tillämpas dessutom bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när personalen sköter uppgifter som avses i denna paragraf. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

15 c §
Godkännande som anmält organ samt begränsning eller återkallelse av godkännande

Livsmedelsverket godkänner och utser ett organ för bedömning av överensstämmelse till anmält organ, om organet uppfyller kraven i EU:s förordning om gödselprodukter och inga sådana invändningar som avses i artikel 28.4 i EU:s förordning om gödselprodukter har gjorts.

I beslutet om godkännande anges behörighetsområdet för det anmälda organet för bedömning av överensstämmelse, fastställs arrangemangen för tillsynen över organet samt uppställs vid behov sådana krav, begränsningar och villkor för organets verksamhet med hjälp av vilka det säkerställs att uppgifterna utförs korrekt.

Bestämmelser om begränsning eller återkallelse av godkännanden finns i artikel 30 i EU:s förordning om gödselprodukter.

15 d §
Rätt att få information

Livsmedelsverket har trots sekretessbestämmelserna rätt att få nödvändiga uppgifter enligt artikel 34 i EU:s förordning om gödselprodukter för tillsynen av ett sådant anmält organ för bedömning av överensstämmelse som omfattas av skyldigheterna i EU:s förordning om gödselprodukter.

15 e §
Sökande av ändring i ett anmält organs beslut

Omprövning får begäras i fråga om beslut av ett sådant organ för bedömning av överensstämmelse som i enlighet med 15 c § godkänts som anmält organ. Bestämmelser om omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

28 a §
Maskinell underskrift

Beslut enligt denna lag som fattats med hjälp av automatisk databehandling och de handlingar som hänför sig till ärendet får undertecknas maskinellt.


Denna lag träder i kraft den 17 april 2020.

RP 3/2020
JsUB 3/2020
RSv 22/2020

Helsingfors den 17 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.