197/2020

Helsingfors den 6 april 2020

Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 88 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Emedan statsrådet med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011) har utfärdat statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (174/2020) tar statsrådet i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning omedelbart i bruk följande befogenheter enligt 88 § i beredskapslagen:

1) kommunen kan avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids,

2) kommunen kan avstå från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i 36 § i socialvårdslagen (1301/2014).

2 §

Kommunen kan avstå från att iaktta de tidsfrister som det föreskrivs om i 51–53 § i hälso- och sjukvårdslagen, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids.

Inom primärvården ska en bedömning av vårdbehovet dock göras på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet dock inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 53 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid.

3 §

Kommunen kan avstå från att iaktta den tidsfrist för påbörjande av bedömningen av servicebehovet som föreskrivs i 36 § 2 mom. i socialvårdslagen. Avståendet får inte leda till att en persons oundgängliga försörjning och omsorg äventyras.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2020. Förordningen gäller till och med den 13 maj 2020.

Helsingfors den 6 april 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Anne Ilkka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.