196/2020

Helsingfors den 7 april 2020

Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 142 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 296/2015, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:

142 §
Innehållning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift, betalning av pensionsförsäkringsavgift och indrivning av arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift

Trots bestämmelserna i 1–3 mom. kan pensionskassan på arbetsgivarens begäran och av särskilt vägande skäl skjuta upp förfallodagen för pensionsförsäkringsavgiften med högst tre månader. Begäran om uppskjutande av förfallodagen ska framställas hos pensionskassan före den förfallodag som anges i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 10 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Denna lag tillämpas på pensionsförsäkringsavgifter vilkas förfallodag enligt 142 § 2 mom. infaller den 10 april 2020 eller därefter, men senast den 31 juli 2020.

RP 39/2020
ShUB 3/2020
RSv 27/2020

Helsingfors den 7 april 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.