191/2020

Helsingfors den 6 april 2020

Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 88 § 3 punkten och 109 § 2 mom. i beredskapslagen (1552/2011):

1 §
Tillämpningsområde

Emedan statsrådet med stöd av 8 § i beredskapslagen (1552/2011) har utfärdat statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen (174/2020) föreskrivs i denna förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning i enlighet med 88 § 3 punkten och 109 § 2 mom. i beredskapslagen.

2 §
Begränsning av kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik

Kommunen kan avstå från ansvaret att ordna småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna vården av barnen på annat sätt.

3 §
Begränsning av skyldigheten att ordna undervisning och annan verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning

En utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) är inte skyldig att ordna sådan undervisning eller annan verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning som närundervisning i skolan eller på något annat ställe där undervisning ordnas.

Utbildningsanordnaren får i fråga om undervisningens omfattning avvika från den timfördelning som anges i 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen (422/2012) samt från utbildningens omfattning som anges i 3 och 4 § i förordningen om grundläggande utbildning (852/1998). Utbildningens omfattning får minskas endast i den utsträckning det är nödvändigt.

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna sådant stöd för lärande som avses i 16, 16 a, 17 och 17 a § i lagen om grundläggande utbildning, sådana tjänster och förmåner som avses i 31 § i den lagen och sådan elevvård som avses i 31 a § i den lagen i den omfattning och på de sätt som det med tanke på omständigheterna är möjligt att genomföra.

Bestämmelserna i 1–3 mom. gäller inte elever i förskoleundervisning, elever i årskurserna 1–3 i den grundläggande utbildningen, elever som fått ett beslut om särskilt stöd enligt 17 § i lagen om grundläggande utbildning och sådana elever som omfattas av förlängd läroplikt och som avses i 25 § 2 mom. i den lagen. Bestämmelserna i 1–3 mom. gäller inte heller elever i förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, om kommunen ordnar sådan förberedande undervisning. På vårdnadshavarens begäran ska undervisningen för de andra elever än elever i förskoleundervisning som avses i detta moment ordnas i annan form än som närundervisning i enlighet med vad som föreskrivs i 2 och 3 mom.

Ordnande av undervisning i annan form än som närundervisning förutsätter inte något beslut om särskilda undervisningsarrangemang i enlighet med 18 § i lagen om grundläggande utbildning.

4 §
Begränsning av undervisningsskyldigheten för Europeiska skolan i Helsingfors

Europeiska skolan i Helsingfors är inte skyldig att ordna sådan undervisning eller annan verksamhet som avses i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors (1463/2007) som närundervisning i skolan.

Europeiska skolan i Helsingfors kan i fråga om undervisningens omfattning avvika från undervisningens innehåll och läroplanen enligt 6 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors samt från den årliga undervisningsplanen enligt 7 § i den lagen.

Europeiska skolan i Helsingfors är skyldig att ordna sådan elevvård som avses i 20 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors samt sådant effektiviserat stöd för lärandet som anges i 21 § i den lagen endast i den omfattning det är möjligt.

5 §
Begränsning av skyldigheten att ordna gymnasieutbildning

En utbildningsanordnare som avses i gymnasielagen (714/2018) är inte skyldig att ordna sådan undervisning och studiehandledning som avses i 25 § i gymnasielagen som undervisning som ges vid en läroanstalt.

Avvikelse från de bestämmelser om närundervisningens omfattning som avses i 1 § i gymnasieförordningen (810/1998) kan göras till den del det behövs.

6 §
Begränsning av skyldigheten att ordna yrkesutbildning

En utbildningsanordnare som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) är skyldig att ordna undervisning och utbildning endast till den del det är möjligt i andra inlärningsmiljöer än vid läroanstalter.

Utbildningsanordnaren är skyldig att ge sådant särskilt stöd som avses i 64 § i lagen om yrkesutbildning, sådant krävande särskilt stöd som avses i 65 § i den lagen och sådana assistenttjänster och särskilda hjälpmedel som är en förutsättning för studierna och som avses i 101 § i den lagen endast i den omfattning och på de sätt som det med tanke på omständigheterna är möjligt att genomföra.

Utbildningsanordnaren är skyldig att ordna sådana yrkesprov som avses i 52 § i lagen om yrkesutbildning endast till den del det är möjligt att genomföra dem.

7 §
Begränsning av skyldigheten att ordna yrkeshögskoleutbildning

Om en yrkeshögskola som avses i yrkeshögskolelagen (932/2014) beslutar att ordna utbildning på sätt som avviker från läroplanen är yrkeshögskolan inte skyldig att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att den studerande kan slutföra studierna inom den målsatta tid som anges i 14 § 2 mom. i den lagen. Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på ändringar i yrkeshögskolans undervisningsarrangemang beaktas som extra tid vid beslut om fortsatt studierätt enligt 30 a § i den lagen.

8 §
Begränsning av skyldigheten att ordna universitetsutbildning

Om ett universitet som avses i universitetslagen (558/2009) beslutar att ordna utbildning på sätt som avviker från läroplanen är universitetet inte skyldigt att ordna studier som leder till examen och studiehandledning så att den studerande kan slutföra studierna inom den målsatta tid som anges i 40 § 3 mom. i den lagen. Fördröjningar i studiernas framskridande som beror på ändringar i universitetets undervisningsarrangemang beaktas som extra tid vid beslut om fortsatt studierätt enligt 42 § i den lagen.

9 §
Begränsning av ordnandet av utbildning inom fritt bildningsarbete

Om det för en huvudman för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) inte är möjligt att ordna sådan utbildning som avses i lagen på annat sätt än som närundervisning, behöver läroanstaltens huvudman inte ordna utbildning.

10 §
Begränsning av ordnandet av grundläggande konstundervisning

Om det för en utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) inte är möjligt att ordna sådan utbildning som avses i lagen på annat sätt än som närundervisning behöver utbildningsanordnaren inte ordna utbildning.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2020 och gäller till och med den 13 maj 2020.

Helsingfors den 6 april 2020

Undervisningsminister
Li Andersson

Lagstiftningsråd
Eerikki Nurmi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.