179/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon

I enlighet med statsrådets beslut

ändras bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon (123/2015), sådan bilagan lyder i förordning 276/2018, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 6 april 2020.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/362; EGT L 67, 5.3.2020, s. 116
Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/363; EGT L 67, 5.3.2020, s. 119

Helsingfors den 2 april 2020

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Tarja-Riitta Blauberg

Bilaga 1

Material och komponenter som inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom.

A. Bly som legeringsämne

Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
1a. Stål avsett för bearbetning och satsvis varmförzinkade stålkomponenter som innehåller högst 0,35 viktprocent bly
1b. Kontinuerligt förzinkad stålplåt som innehåller högst 0,35 viktprocent bly Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
2a. Aluminium avsett för bearbetning som innehåller högst 2 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
2b. Aluminium som innehåller högst 1,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
2c.a) Aluminiumlegeringar avsedda för bearbetning som innehåller högst 0,4 viktprocent bly 1)
2c.b) Aluminiumlegeringar som inte omfattas av punkt 2c.a) och som innehåller högst 0,4 viktprocent bly1a) 2)
3. Kopparlegeringar som innehåller högst 4 viktprocent bly 1)
4a. Lagerskålar och -bussningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
4b. Lagerskålar och -bussningar i motorer, transmissioner och kompressorer för luftkonditionering Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2011

B. Bly och blyföreningar i komponenter

Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
5a. Bly i batterier i högspänningssystem2a) som endast används för framdrivning i fordon i kategorierna M1 och N1 I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2019 och i reservdelar till sådana fordon X
5b. Bly i batterier för batteritillämpningar som inte omfattas av punkt 5a 1) X
6. Vibrationsdämpare Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X
7a. Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2005
7b. Vulkaniseringsmedel och stabilisatorer för elastomerer som används i bromsslangar, bränsleslangar, ventilationsslangar, elastomer- och metalldelar i chassikonstruktioner och motorupphängningar som innehåller högst 0,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006
7c. Bindemedel för elastomerer som används i drivlinesystem, som innehåller högst 0,5 viktprocent bly Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2009
8a. Bly i lod för att fästa elektriska och elektroniska komponenter vid elektroniska kretskort och bly i pläteringsskikt på anslutningar på andra komponenter än elektrolytiska kondensatorer av aluminium, på komponentstift och på elektroniska kretskort I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och i reservdelar till sådana fordon X 4)
8b. Bly i lod i elektriska tillämpningar, utom för lödning på elektroniska kretskort eller på glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2011 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8c. Bly i pläteringsskikt på anslutningar på elektrolytiska kondensatorer av aluminium Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2013 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8d. Bly som används vid lödning på glas i luftmassemätare Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2015 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8e. Bly i lödmetall med hög smälttemperatur (dvs. blybaserade legeringar som innehåller minst 85 viktprocent bly) 2) X
8f.a) Bly i press-fit-don Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8f.b) Bly i press-fit-don utom i anslutningsdon i fordons kabelnät I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2024 och i reservdelar till sådana fordon X
8g.a) Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar I fordon som typgodkänts före den 1 oktober 2022 och i reservdelar till sådana fordon X
8g.b) Bly i lod för elektrisk koppling mellan halvledarskiva och substrat i flip-chip-stackar av integrerade kretsar, där den elektriska kopplingen utgörs av något av följande: i) En halvledartekniknod på minst 90 nm. ii) En enda skiva på minst 300 mm2 i någon av halvledartekniknoderna. iii) Staplade skivpaket (stacked die packages) på minst 300 mm2, eller kiselmellanlägg på minst 300 mm2. 2)Gäller för fordon som typgodkänts från och med den 1 oktober 2022 och reservdelar till sådana fordon X
8h. Bly i lod för att fästa värmespridare vid kylfällan i effekthalvledarenheter med en chipstorlek på minst 1 cm2projektionsyta och en nominell strömtäthet på minst 1 A/mm2 kiselchipyta Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8i. Bly i lod i elektriska tillämpningar på glas, utom för lödning av laminerat glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8j. Bly i lod för lödning i laminerat glas Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2020 och reservdelar till sådana fordon X 4)
8k. Lödning av värmetillämpningar med en glödström på 0,5 A eller mer per lödfog på enkelrutor av laminerat glas, med en maximal materialtjocklek på 2,1 mm. Detta undantag omfattar inte lödning på kontakter som är inbyggda i den mellanliggande polymeren I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2024 och i reservdelar till sådana fordon X 4)
9. Ventilsäten Reservdelar till motortyper som utvecklats före den 1 juli 2003
10a. Elektriska och elektroniska komponenter som innehåller bly, i glas eller keramiskt material, i en matris av glas eller keramiskt material, i ett glaskeramiskt material eller i en matris av glaskeramiskt material.Detta undantag omfattar inte användning av bly i– glas i glödlampor och glasyr på tändstift, eller– dielektriska keramiska komponenter förtecknade under 10b, 10c och 10d. X 5) (för andra komponenter än piezo- komponenter i motorer)
10b. Bly i PZT-baserade dielektriska keramiska material i kondensatorer som ingår i integrerade kretsar eller diskreta halvledare
10c. Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer med en märkspänning på mindre än 125 V AC eller 250 V DC Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2016 och reservdelar till sådana fordon
10d. Bly i dielektriska keramiska material i kondensatorer som kompenserar temperaturrelaterade avvikelser hos sensorer i sonarsystem som använder ultraljud Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2017 och reservdelar till sådana fordon
11. Pyrotekniska laddningar Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2006 och reservdelar till sådana fordon
12. Blyhaltiga termoelektriska material i fordonselektriska tillämpningar för att minska koldioxidutsläpp genom återvinning av värme från avgaser Fordon som typgodkänts före den 1 januari 2019 och reservdelar till sådana fordon X

C. Sexvärt krom

Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av för-budet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
13a. Korrosionsskyddande beläggningar Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2007
13b. Korrosionsskyddande beläggningar på bultar/muttrar i chassikonstruktioner Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2008
14. Sexvärt krom som korrosionsskydd för kylsystemet av kolstål i absorptionskylskåp (högst 0,75 viktprocent i kylsystemet): i) konstruerade för att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad elektrisk ineffekt på < 75 W vid konstanta driftsförhållanden, ii) konstruerade för att drivas helt eller delvis med elektrisk värmare, med en genomsnittlig utnyttjad elektrisk ineffekt på ≥ 75 W vid konstanta driftsförhållanden, iii) konstruerade för att drivas helt och hållet med icke-elektrisk värmare. I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2020 och i reservdelar till sådana fordon I fordon som typgodkänts före den 1 januari 2026 och i reservdelar till sådana fordon X

D. Kvicksilver

Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
15a. Urladdningslampor för strålkastare Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon X
15b. Lysrör som används i belysningen i instrumentpaneler Fordon som typgodkänts före den 1 juli 2012 och reservdelar till sådana fordon X

E. Kadmium

Material och komponenter Tillämpningsområde och när tillämpningen av förbudet upphör Ska märkas eller annars göras identifierbara
16. Batterier för eldrivna fordon Reservdelar till fordon som släppts ut på marknaden före den 31 december 2008

1) Detta undantag ska ses över 2021.

1a) Gäller aluminiumlegeringar där bly inte tillsätts avsiktligt utan förekommer på grund av användning av återvunnet aluminium.

2) Detta undantag ska ses över 2024.

2a) System med en spänning på > 75 V DC enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/95/EG av den 12 december 2006 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (EUT L 374, 27.12.2006, s. 10).

4) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 10a). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

5) Demontering om ett genomsnittligt gränsvärde på 60 gram per fordon överskrids (i samband med punkt 8 a–8j). För tillämpningen av denna bestämmelse ska endast fabriksmonterad elektronisk utrustning beaktas.

Anmärkningar:

– En halt på högst 0,1 viktprocent bly, sexvärt krom och kvicksilver, och högst 0,01 viktprocent kadmium i homogent material ska tolereras.

– Reservdelar som har släppts ut på marknaden efter den 1 juli 2003 och som används i fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 ska inte omfattas av förbudet i 4 § 1 mom. Detta gäller dock inte för hjulbalanseringsvikter, kolborstar för elmotorer och bromsbelägg.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.