178/2020

Helsingfors den 2 april 2020

Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014) 4 § 1 mom. och

fogas temporärt till förordningen nya 10 a, 10 b, 11 a och 18 a § som följer:

4 §
Europeiska unionens bestämmelser om understödet

Vid beviljande av understöd för utvecklande av företag iakttas den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd, om det inte nedan föreskrivs att understödet ska beviljas som de minimis -stöd eller som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.


10 a §
Godtagbara utgifter för utvecklingsåtgärder vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 10 §, om det är fråga om en marknads- och produktionsstörning till följd av covid-19-epidemin, kan understöd för utvecklingsåtgärder beviljas för

1) utgifter för anlitande av externa tjänster och sakkunniga,

2) löneutgifter, med undantag av arbetsgivaravgifter,

3) utgifter för råvaror och halvfabrikat som hänför sig till utvecklingen av produkter,

4) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av löneutgifterna enligt 2 punkten.

Projektets utgifter enligt 1 mom. 1–3 punkten ersätts utifrån utgifter som faktiskt föranletts och betalats.

I de utgifter som ersätts procentuellt enligt 1 mom. 4 punkten ingår

1) arbetsgivaravgifter,

2) utgifter för företagshälsovård,

3) utgifter för byggnader, maskiner och anordningar som ställts till förfogande för projektet,

4) utgifter för resor, samt

5) bokförings-, revisions- och kontorsutgifter.

10 b §
Godtagbara utgifter för lägesbedömning vid marknads- och produktionsstörningar

Vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-epidemin kan det beviljas understöd för en lägesbedömning. Med lägesbedömning avses en bedömning av nuläget och utvecklingsåtgärder för ett företags affärsverksamhet vid marknads- och produktionsstörningar till följd av covid-19-epidemin.

För lägesbedömning kan understöd beviljas för

1) kalkylerade löneutgifter,

2) utgifter som ersätts procentuellt och som godtas att uppgå till ett belopp som motsvarar 50 procent av löneutgifterna enligt 1 punkten.

11 a §
Understödets maximibelopp vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § kan beloppet av understödet för utvecklande av företag, när det gäller utförande av en lägesbedömning enligt 10 b § vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a §, uppgå till högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet, dock högst 10 000 euro.

Beloppet av understödet för utvecklande av företag vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a § kan uppgå till högst 80 procent av de utgifter som ligger till grund för understödet, dock högst 100 000 euro.

Understöd vid marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a § ska beviljas som de minimis-stöd eller som sådant tillfälligt statligt stöd som avses i kommissionens meddelande C(2020) 1863 om en tillfällig ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19.

18 a §
Utbetalning av understöd vid marknads- och produktionsstörningar

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 18 § kan av grundad anledning av det understöd som beviljats högst 70 procent av beloppet betalas ut i förskott vid sådana marknads- och produktionsstörningar som avses i 10 a §. Förskottet betalas som första utbetalningspost för projektet.


Denna förordning träder i kraft den 3 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Helsingfors den 2 april 2020

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.