170/2020

Helsingfors den 26 mars 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning ingår närmare bestämmelser om definition av åker som lämpar sig för odling, besittningstid, odlingssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten samt produktionssätt i fråga om olika djurslag, journalföring, överföring av besittningsrätten till enskilda skiften samt andra motsvarande omständigheter i de stödsystem som föreskrivs i följande förordningar av statsrådet:

1) statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2020 (8/2020), nedan förordningen om nationellt stöd till södra Finland,

2) statsrådets förordning om nordligt stöd 2020 (9/2020), nedan förordningen om nordligt stöd,

3) statsrådets förordning om nationellt stöd för sockerbeta 2020 (10/2020),

4) statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning samt kompensation för strukturförändringar inom svin- och fjäderfähushållning (759/2008).

På stöd till trädgårdsodlingen som betalas enligt 4–6 § i förordningen om nationellt stöd till södra Finland och 5 kap. i förordningen om nordligt stöd tillämpas inte denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) åker som tillfälligt inte odlas sådan åker som på grund av en gödselstack eller av någon motsvarande tillfällig orsak inte odlas, dock inte områden som ännu inte har använts till odling eller som varaktigt har tagits ur produktion,

2) icke odlad åker som sköts åker som inte används för produktion och som är trädesåker,

3) trädesåker icke odlad åker som sköts och som kan bestå av grönträda, stubbträda eller svartträda,

4) naturängar och naturbeten samt öppna hagmarker arealer där det växer ängshö och vilka under vegetationsperioden 2020 utnyttjas som betesmark eller används till produktion av foder för sökandens husdjur och på vilka inga andra årliga odlingsåtgärder vidtas,

5) överföring av besittningsrätten till en hel gård generationsväxling, köp, försäljning, ändring av bolagsform eller uppgörande av arrendeavtal som gäller en hel gård samt sådana fall där besittningsrätten till en gård på grund av äktenskap eller dödsfall övergår antingen till en helt ny sökande eller till en annan sökande som redan tidigare ansökt om stöd som gäller en annan gård,

6) exceptionella väderleksförhållanden en situation då riklig nederbörd som fortgått under en längre period och en liten avdunstning har lett till att åkrarna är så våta att det förhindrar sådd.

2 kap

Stöd för växtproduktion

3 §
Åker som lämpar sig för odling

Till åker som lämpar sig för odling och som avses i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) nedan stödlagen, 9 § 2 mom. 1 punkten samt 10 § 2 mom. 1 punkten i stödlagen räknas

1) den odlingsareal för jordbruks- och trädgårdsväxter och åkerenergigrödor som är i användning,

2) icke odlad åker som sköts, 

3) jordbruksmark som uppgetts som tillfälligt icke odlad, 

4) trädgårdsland, samt

5) i fråga om husdjursstöden naturäng, naturbete och öppen hagmark som är i användning.

En åker som avses i 1 mom. ska under vegetationsperioden 2020 vara i sökandens besittning. Sökanden kan besitta åkern i egenskap av ägare, arrendator enligt jordlegolagen (258/1966), med stöd av ett annat besittningsavtal än arrendeavtal eller med stöd av nyttjanderätt som grundar sig på testamente eller på någon annan åtkomsthandling. Åkern ska dock senast den 15 juni 2020 vara i sökandens besittning.

Såsom i 1 mom. avsedd åker betraktas inte åker som tagits ur produktion med stöd av förbindelser som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 9 § i lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare (1330/1992) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994), sådan den sistnämnda paragrafen lydde när lag 1326/1999 trädde i kraft.

Till sådan åkerareal på en hektar där trädgårdsväxter odlas räknas odlingsarealerna för frilandsgrönsaker, bär, frukter, frökryddväxter, medicinalväxter, prydnadsväxter och örtkryddor samt plantskolor och arealer som uppgetts som trädgårdsland.

4 §
Skiften

Bas- och jordbruksskiftenas odlade och icke odlade arealer ska uppges i hektar med två decimalers noggrannhet.

5 §
Produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten

Med produktionssätt med beaktande av produktionsförhållandena på orten enligt 9 § 2 mom. 2 punkten i stödlagen avses att

1) åkern bearbetas och gödslas på ändamålsenligt sätt, 

2) sådden eller planteringen sker på ett sätt som gör det möjligt att åstadkomma en jämn groning och ett enhetligt växtbestånd,

3) sådden eller planteringen sker senast den 30 juni förutom om sådden på grund av exceptionella väderleksförhållanden inte är möjlig senast på den nämnda utsatta dagen, ska sådden ske genast när förhållandena tillåter det,

4) det vid odlingen används växtarter och sorter som lämpar sig för ändamålet, området och skiftet,

5) det vid odlingen används en utsädes- eller plantmängd som är tillräcklig till sin omfattning och beskaffenhet,

6) växtskyddet har ombesörjts på ändamålsenligt sätt, och på ett basskifte som är smittat med flyghavre har flyghavren bekämpats antingen kemiskt, mekaniskt, genom plockning eller med andra åtgärder med stöd av lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002), med iakttagande av den anvisning eller plan för bekämpning av flyghavre som den behöriga myndigheten eventuellt gjort upp och på Åland i landskapslagen om bekämpning av flyghavre (ÅFS 68/1977),

7) skiftets kulturtillstånd möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd,

8) skiftet uppfyller förutsättningen enligt 6 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (234/2015),

9) gällande frilandsgrönsaker skörden bärgas som sig bör i nordligt hektarstöd.

Om ett jordbruksskifte har drabbats av utvintringsskador kan stöd betalas förutsatt att skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller kraven i 8 § i förordningen om nordligt stöd och att det på största delen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som möjliggör produktion av en bärgnings- och marknadsduglig skörd. Om det på grund av övervintringsskador inte är möjligt att producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd på största delen av skiftesarealen, kan stöd inte betalas för skiftet om området med övervintringsskador inte sås igen på våren.

Avvikande från vad som bestäms i 1 mom. 3 punkten berättigar frilandsgrönsaker som såtts eller planterats efter den 30 juni 2020 och som ger skörd till stöd.

3 kap

Husdjursstöd

6 §
Besittning och skötsel av husdjur

Med husdjur som är i stödsökandens besittning avses djur som sökanden äger, djur som genom hyres- eller leasingavtal övergått i sökändens besittning samt djur som ägs tillsammans med sökandes familjemedlem.

Överföring av besittning av djur från en stödsökande till en annan bör kunna bevisas med ett skriftligt avtal mellan parterna samt med tillhörande kvitton.

Den stödsökande som har djuren i sin besittning är ekonomiskt ansvarig för de djur som omfattas av avtalet. Stödsökanden är även ansvarig för journalföringen över de djur som tagits i besittning.

Om odlaren åtar sig att mot ersättning sköta om djur som är i en annan stödsökandens besittning, ska ett skriftligt avtal göras upp om djurens skötsel. Avtalet ska visa att den odlare som mottagit djuren endast sköter om dem, och inte bär det ekonomiska ansvaret för de djur som omfattas av avtalet.

Den som äger eller annars har djuren i sin besittning är ansvarig för journalföringen över de djur han eller hon sköter. Nötkreatur, getter och får som ska föras in i djurregistren registreras på den gården som hör till den odlare som har besittning av djuren.

7 §
Ansökan om och fastställande av produktionskopplat husdjursstöd

Produktionskopplat husdjursstöd söks för husdjur som är i sökandens besittning. Husdjursstöd betalas inte åt djurskötaren för de djur han eller hon sköter om.

De djurgrupper definieras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) samt i förordningen om nordligt stöd.

Det genomsnittliga antal husdjur som avses i förordningen om nordligt stöd beräknas med en decimals noggrannhet.

8 §
Gängse produktionssätt

En förutsättning för utbetalning av husdjursstöd är att det på gården bedrivs husdjursskötsel i enlighet med det gängse produktionssättet för varje djurslag som ligger till grund för stödet. Husdjur kan hänföras till gårdens djurantal då det uppskattas om kraven för husdjurslägenhet uppfylls eller inte, förutsatt att djuren sköts i enlighet med gängse produktionssätt.

Med gängse produktionssätt avses i första hand att till exempel dikor hålls för produktion av kalvar som föds upp för köttproduktion, suggor hålls för produktion av smågrisar och tackor hålls för produktion av lamm som föds upp på gården för köttproduktion. Produktionen, till exempel antalet smågrisar per sugga, ska ligga på normal nivå i förhållande till djurantalet.

Som gängse produktionssätt för fårhushållning stödår 2020 betraktas sådan produktion där bestämmelserna i 11 § i förordningen om nordligt stöd iakttas.

9 §
Getters mjölkproduktion

Som grund för fastställandet av stödet för getter godkänns en mjölkmängd som har

1) levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal som behöver underrättas i enlighet med 13 § 3 mom. i Livsmedelslagen (23/2006),

2) sålts direkt från gården,

3) använts till framställning av andra produkter för försäljning, eller

4) använts i sökandens eget hushåll. 

Den mjölkmängd som används som föda för djur eller vid testning av framställningen av produkter tillverkade av getmjölk räknas inte in i den mjölkmängd som godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Som mjölkmängd avsedd att användas i sökandens eget hushåll godkänns 1,0 liter per person och dag. Som personer i sökandens hushåll räknas de som har samma i lag om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) avsedda boningsort som den som söker stöd.

4 kap

Journalföring av djur och getmjölk

10 §
Nötkreatur, svin och fjäderfä

Över nötkreaturen ska det föras en uppdaterad journal så som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av nötkreatur (326/2015). Bokföringen kan också göras i nötkreatursregistret genom direkt elektronisk åtkomst.

Över svinen ska det föras en uppdaterad journal så som bestäms i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin (720/2012).

Över fjäderfä ska det föras en uppdaterad journal varav framgår ökningar och minskningar av djurantalet på djurgruppsnivå samt övergångar till en annan åldersgrupp. Som ökningar ska i journalföringen antecknas djur som fötts och djur som köpts och som minskningar djur som sålts som livdjur, djur som sålts till slakt och djur som dött.

11 §
Tackor, getter och hästar

Över tackor och getter ska det föras en uppdaterad journal i enlighet med 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av får och getter (469/2005).

Över hästar ska det föras en uppdaterad journal varav det enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/262 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering av hästdjur på individuell nivå ska framgå hästens namn, UELN-nummer eller registreringsnummer, kön, ras, besittningstid, tiden för när djuren är födda eller köpta och har de sålts som livdjur eller till slakt och när de har dött.

12 §
Journalföring av getternas mjölkproduktion

Getternas mjölkproduktion som avses i 9 § ska journalföras på det sättet att det antecknas i liter per månad

1) den mjölkmängd som levererats till en godkänd mjölkbearbetningsanläggning eller till en livsmedelslokal som behöver underrättas i enlighet med 13 § 3 mom. i Livsmedelslagen,

2) den mjölkmängd som sålts vid direktförsäljning, 

3) den mjölkmängd som använts för framställning av ost för försäljning och för användning i sökandens eget hushåll, och

4) den mjölkmängd som använts i sökandens hushåll i enlighet med 9 § 3 mom.

Den mängd ost i kilogram som har framställts under en månad ska uppges enligt osttyp.

Dessutom ska en daglig förteckning föras över direktförsäljningen av mjölk. Förteckningen lämnas till kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten.

Om det av getmjölken framställs andra produkter för försäljning än ost ska separat, produktspecifik journal över mjölkanvändningen föras varje månad. I den ska dessutom antecknas den mängd produkter som har framställts för försäljning under respektive månad.

13 §
Inlämnande av journalen av getternas mjölkproduktion

Sökanden ska sända till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten den information som avses i 12 § 1 mom. över den mängd getmjölk som har godkänns som grund för fastställandet av stöd.

Sökande som framställer andra produkter än ost ska sända till den kommunala landsbygdsnäringsmyndigheten en separat månatlig och produktspecifik journal enligt 12 § 4 mom.

5 kap

Särskilda bestämmelser

14 §
Överföring av besittningen i stöd för växtproduktion

Vid överföring av besittningen av ett enskilt jordbruksskifte ska besittningsrätten till skiftet vara överförd till den nya innehavaren senast den 15 juni 2020.

15 §
Ikraftträdände

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

Helsingfors den 26 mars 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.