164/2020

Helsingfors den 27 mars 2020

Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 kap. i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011) nya 4 och 5 §, i stället för de 4 och 5 § som upphävts genom lag 205/2017, som följer:

10 kap.

Förfarandet vid upphävande av arbetsavtal

4 §
Arbetsgivarens meddelande till arbets- och näringsbyrån

En arbetsgivare ska utan dröjsmål meddela arbets- och näringsbyrån om uppsägning av arbetstagare, om minst tio arbetstagare sägs upp av sådana ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker som avses i 8 kap. 3, 4, 6 eller 7 §.

Av det meddelande som avses i 1 mom. ska framgå antalet arbetstagare som sägs upp, deras yrken eller arbetsuppgifter samt tidpunkterna för när anställningsförhållandena upphör.

5 §
Arbetsgivarens skyldighet att informera om sysselsättningsplan

Arbetsgivaren är i de fall som avses i 4 § skyldig att informera arbetstagaren om dennes rätt till en sysselsättningsplan enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.


Denna lag träder i kraft den 9 april 2020.

RP 107/2019
AjUB 1/2020
RSv 8/2020

Helsingfors den 27 mars 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.