132/2020

Helsingfors den 16 mars 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) 2 § 3 mom. och bilagan till förordningen, sådan den lyder i förordning 179/2018, som följer:

2 §
Riktade vaccinationer

Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ska ges pneumokockvaccination. Personer som på grund av egen sjukdom löper en ökad risk att insjukna i en allvarlig meningokocksjukdom ska ges meningokockvaccinationer. Institutet för hälsa och välfärd fastställer vilka vacciner som används och indikationerna för vaccination.Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2020.

Kommunen ska från och med den 1 augusti 2020 ordna meningokockvaccinationerna och de HPV-vaccinationer som avses i bilagan. HPV-vaccinationerna ska läsåren 2020–2021 och 2021–2022 ordnas också för pojkar i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen eller pojkar i motsvarande ålder. En elev som är berättigad till dessa vaccinationer kan komplettera ett bristfälligt HPV-vaccinationsskydd senare.

Helsingfors den 16 mars 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Bilaga

Vacciner som används i det nationella vaccinationsprogrammet

Förkortning Vaccin
BCG tuberkulosvaccin (Bacillus Calmette-Guerin)
Rotavirus rotavirusvaccin
DTaP-IPV-Hib difteri- (diphtheria = D), stelkramps- (tetanus = T), acellulärt kikhost- (acellular pertussis = aP), polio- (IP) och Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
DTaP-IPV difteri- (D), stelkramps- (T), acellulärt kikhost- (aP) och poliovaccin (IP)
dtap difteri- (d), stelkramps- (t)- och acellulärt kikhostvaccin (ap), lägre antigenmängd
dT difteri- (d) och stelkrampsvaccin (T)
Hib Haemophilus influenzae typ b-vaccin (Hib)
IPV inaktiverat poliovaccin
MPR vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P) och röda hund (rubella = R)
MPRV vaccin mot mässling (morbilli = M), påssjuka (parotitis = P), röda hund (rubella = R) och vattkoppor (varicella =V)
HAV hepatit A-vaccin
HBV hepatit B-vaccin
HAV-HBV hepatit A- och hepatit B-vaccin
HPV vaccin mot humant papillomavirus
influensa influensavaccin
TBE vaccin mot fästingburen encefalit (Tick-borne encephalitis)
PCV konjugatvaccin mot pneumokockinfektioner
PPV polysackaridvaccin mot pneumokockinfektioner
Men meningokockvaccin
vattkoppor vaccin mot vattkoppor
Vaccination av barn och unga
Vaccin Ålder då vaccination eller vaccinationsserie rekommenderas
Rotavirus från 6 veckors ålder enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
DTaP-IPV-Hib+PCV 3 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV 5 mån.
DTaP-IPV-Hib+PCV 12 mån.
MPR 12–18 mån.
vattkopporDTaP-IPV 18 mån.4 år
MPR + vattkoppor eller MPRV 6 år
HPV 11–12 år enligt en tidtabell som Institutet för hälsa och välfärd gör upp
dtap 14–15 år

Om vaccinationsprogrammet inte har genomförts enligt rekommenderad tidtabell kompletteras vaccinationsskyddet i fråga om de uteblivna vaccinationsdoserna genom en individuell tillämpning av programmet.

I stället för DTaP-IPV-Hib- och DTaP-IPV-kombinationsvaccin kan också separata vaccin eller andra kombinationsvaccin användas, om det är medicinskt motiverat eller om dessa kombinationsvaccin inte finns att tillgå.

Vaccination av vuxna

Varje vuxen bör ha ett skydd som består av minst tre stelkramps-, difteri- och poliovaccinationer. Dessutom bör varje vuxen ha ett skydd mot mässling, röda hund och påssjuka antingen av genomgången sjukdom eller av två MPR-vaccinationsdoser. Om det konstateras att vaccinationsskyddet hos en vuxen är bristfälligt i fråga om dessa vaccinationer, ska det kompletteras. Efter det fortsätts vaccinationerna enligt de vacciner och indikationer för vaccination som Institutet för hälsa och välfärd fastställer.

Vaccinationer enligt 2 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination som fastställs av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder från och med vilken vaccin kan ges
BCG 0 dygn
HBV 0 dygn
HAV 12 mån.
HAV-HBV 12 mån.
Influensa 6 mån.
Men 3 mån.
PCV 2 mån.
PPV 2 år

Vaccinationer enligt 3 § i förordningen

Följande vaccinationer ges i enlighet med de indikationer för vaccination och riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:

Vaccin Ålder från och med vilken vaccin kan ges
TBE 12 mån.

Vaccinationer enligt 4 § i förordningen

Följande vaccinationer ges inom försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet:

dTdtap
Men
Influensa
MPR till personer som har bristfälligt skydd mot mässling, påssjuka eller röda hund
TBE till personer som fullgör sin tjänstgöring i de riskområden som fastställts av Institutet för hälsa och välfärd

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.