127/2020

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 17 mars 2020

Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 88 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Emedan statsrådet med stöd av 6 § i beredskapslagen (1552/2011) har utfärdat statsrådets förordning (Ö 1/2020) tar statsrådet i enlighet med vad som föreskrivs i denna förordning omedelbart i bruk följande befogenheter enligt 88 § i beredskapslagen:

1) kommunen kan avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna tidsfrister vid ordnande av icke brådskande vård,

2) kommunen kan avstå från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i 36 § i socialvårdslagen (1301/2014).

2 §

Kommunen kan avstå från att iaktta de tidsfrister som det föreskrivs om i 51–53 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Inom primärvården ska en bedömning av vårdbehovet dock göras på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom.

Inom den specialiserade sjukvården, mentalvårdstjänsterna för barn och unga och specialiserad sjukvård som ges i samband med primärvård ska bedömningen av vårdbehovet dock inledas inom tre veckor från det att en remiss har kommit in till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård eller till ett sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet för specialiserad sjukvård som samkommunen ansvarar för på det sätt som föreskrivs i 51 § 1 mom., 52 § 2 mom. och 53 § 1 mom. i hälso- och sjukvårdslagen.

Vård som i samband med bedömningen av vårdbehovet har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig ska med beaktande av patientens hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp ordnas inom skälig tid.

3 §

Kommunen kan avstå från sådana bedömningar av servicebehovet som avses i 36 § i socialvårdslagen, med undantag för brådskande bedömning av behov av hjälp som tryggar en persons nödvändiga omsorg och försörjning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2020. Förordningen gäller till och med den 13 april 2020.

Helsingfors den 17 mars 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Kanslichef
Kirsi Varhila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.