125/2020

Helsingfors den 17 mars 2020

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

De befogenheter att styra verksamhetsenheterna för social- och hälsovården som föreskrivs i 86 § i beredskapslagen (1552/2011) kan tillämpas i hela landet.

2 §

Kommunens i 88 § i beredskapslagen avsedda rätt att avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård, bedömning av servicebehovet i enlighet med 36 § i socialvårdslagen (1301/2014), uppgifter som gäller anordnande av dagvård enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) och uppgifter enligt hälsoskyddslagen (763/1994) kan tillämpas i hela landet.

3 §

Den i 93 § 2 mom. i beredskapslagen avsedda rätten att avvika från bestämmelserna om vilotider och övertidsarbete i arbetstidslagen (872/2019) samt bestämmelserna om givande av semester i semesterlagen (162/2005) inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet och i polisväsendet på de villkor som föreskrivs i 3 mom. i den paragrafen kan tillämpas i hela landet.

4 §

Den i 94 § 3 och 4 mom. i beredskapslagen avsedda rätten att förlänga uppsägningstiden för en arbetstagare, tjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet kan tillämpas i hela landet.

5 §

Den arbetsplikt för personalen inom hälsovården som avses i 95 § 2 mom. i beredskapslagen kan tillämpas i hela landet.

6 §

Undervisning och annan verksamhet som ordnas av undervisnings- och utbildningsanordnare enligt 109 § 1 mom. i beredskapslagen kan avbrytas eller begränsas i hela landet. Undervisnings- och utbildningsanordnarnas skyldighet att ordna undervisning och annan verksamhet samt måltids- och transportförmåner och inkvartering kan i enlighet med 109 § 2 mom. i beredskapslagen begränsas i hela landet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2020. Förordningen gäller till och med den 13 april 2020.

Helsingfors den 17 mars 2020

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.