113/2020

Helsingfors den 13 mars 2020

Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) 7 § samt

ändras 8 och 9 § som följer:

8 §
Verkställande direktören för det servicecenter som tillhandahåller statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster

Verkställande direktören svarar för ledningen och utvecklandet av servicecentret. Verkställande direktören svarar för verksamhetsutvecklingen vid servicecentret och för att verksamheten leder till resultat och resultatmålen nås. Servicecentret har en ledningsgrupp som lyder under verkställande direktören.

Närmare bestämmelser om verkställande direktörens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Personalen vid det servicecenter som tillhandahåller statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster

Verkställande direktören står i tjänsteförhållande till servicecentret. Servicecentrets övriga personal är anställd i arbetsavtalsförhållande. På verkställande direktörens ställföreträdare tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när han eller hon fungerar som ställföreträdare för verkställande direktören. Bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar för personalen vid servicecentret finns i 40 kap. i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).


Denna lag träder i kraft den 15 mars 2020.

RP 84/2019
FvUB 3/2020
RSv 5/2020

Helsingfors den 13 mars 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.