97/2020

Helsingfors den 27 februari 2020

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

År 2020 tar kommunerna inte emot nya miljöförbindelser som avses i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

Högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015) kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en miljöförbindelse som är i kraft 2020. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

En aktiv jordbrukare som 2015 ingått en miljöförbindelse får förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år till den 30 april 2021.

2 §
Miljöavtal

Av de miljöavtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning får en aktiv jordbrukare 2020 ingå avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet, om det är fråga om ett avtal

1) vars avtalsareal har omfattats av ett i fråga om åtgärder motsvarande avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 10 § i statsrådets beslut om miljöstöd för jordbruket (760/1995) eller i 39 § i statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket åren 2007–2013 (366/2007) och som löpt ut 2018 eller 2019 eller löper ut 2020, eller

2) på vars avtalsareal det har genomförts en i 9 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedd icke-produktiv investering.

En i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedd registrerad förening får 2020 ingå i 1 mom. avsedda avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. En i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning kan ingå i 1 mom. avsedda avtal om skötsel av våtmarker.

En aktiv jordbrukare eller en i 2 mom. avsedd förening eller sammanslutning som har ett i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning avsett miljöavtal som löper ut 2020 får förlänga avtalets giltighetstid med ett år till den 30 april 2021.

I 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedda personer som upprätthåller en ursprungssort och i 5 § 7 mom. i den lagen avsedda aktörer som ansvarar för att växt- och djurgenetiska resurser bevaras får förlänga giltighetstiden för avtal som löper ut 2020 med ett år till den 30 april 2021.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

En aktiv jordbrukare får 2020 ingå en förbindelse om ekologisk produktion och en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Till förbindelsen kan på ansökan av den aktiva jordbrukaren godkännas

1) åkerareal som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

Högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 4 § och 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning kan på ansökan av en aktiv jordbrukare godkännas som ersättningsberättigande areal och fogas till en förbindelse om ekologisk produktion och förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2020. Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar. Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny förbindelse.

En aktiv jordbrukare som 2015 ingått en förbindelse om ekologisk produktion eller om ekologisk husdjursproduktion får förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år till den 30 april 2021.

4 §
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2020 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberätrigande areal godkännas

1) en areal som avses i 3 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Ersättning för icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan 2020 inte beviljas för nya projekt som hänför sig till våtmarksinvesteringar eller till inledande röjning och stängsling av vårdbiotoper och naturlig betesmark.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 27 februari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.