76/2020

Helsingfors den 14 februari 2020

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

upphävs i kommunikationsministeriets arbetsordning (1267/2015) 14 b §, sådan den lyder i förordning 1067/2019,

ändras 2, 10 och 11 §, mellanrubriken före 28 § samt 45, 53 och 57 §, av dem 2, 10 och 53 § sådana de lyder i förordning 594/2017, 11 § sådan den lyder i förordning 1067/2019 och 57 § sådan den lyder i förordning 684/2017, samt

fogas till förordningen en ny 28 §, i stället för den 28 § som upphävts genom förordning 594/2017, som följer:

2 §
Ministeriets organisation

De avdelningar och andra verksamhetsenheter vid ministeriet som avses i 3 § i statsrådets förordning om kommunikationsministeriet är avdelningen för koncernstyrning, avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för kunskapshantering, nätavdelningen, ministeriets kommunikation och, som fristående enhet, enheten för internationella ärenden.

Vad som nedan föreskrivs om en avdelning gäller i tillämpliga delar även ministeriets kommunikation.

10 §
Uppgifter för avdelningen för koncernstyrning

Till ansvarsområdet för avdelningen för koncernstyrning hör de ärenden inom ministeriets ansvarsområde som gäller

1) resurser som rör ekonomi och personal,

2) budgeten och planeringen av verksamheten,

3) den resultatorienterade ledningen av ministeriet och resultatstyrningen inom förvaltningsområdet, resultatmålen och uppföljningen av dem,

4) kvalitetsuppföljningen av lagstiftningen samt lagstiftningsprocessen,

5) beredningen av strategier,

6) tillsynen över ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet i fråga om hur ekonomisk och effektiv den är,

7) skatter och avgifter, upphandlingen av tjänster i enlighet med budgeten, prissättningssystem och statsunderstöd,

8) resultatstyrningen av statsbolagen, fonderna och utvecklingen av affärsverksamhet,

9) bedömningen av ekonomiska konsekvenser,

10) personalpolitiken och ledningssystemen,

11) allmänna frågor som gäller förvaltning och juridik samt dataadministration,

12) samordning av forskning, framförhållning, utvärdering och utredning samt upphandling,

13) övervakning av kvaliteten på planerings-, uppföljnings- och rapporteringssystem som används vid ministeriet och vid ämbetsverk och inrättningar inom ministeriets ansvarsområde samt övervakning av riskhanteringen,

14) utvärdering av uppgifter om förvaltningsområdets verksamhetsenheter i fråga om deras ekonomi, resultat och verkningsfullhet,

15) utveckling av förvaltningsområdets rapportering, riskhantering och framförhållning så att de är pålitliga, högklassiga och tillräckliga,

16) sakkunnigtjänster och redogörelser till kanslichefen i fråga om hur ekonomisk, resultatgivande och verkningsfull förvaltningsområdets verksamhet är,

17) sakkunnigtjänster till avdelningarna samt förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar i ärenden som är av ekonomisk betydelse med tanke på riskhanteringen, och

18) övriga ärenden, om de inte hör till någon annan avdelning eller enhet.

11 §
Enheterna vid avdelningen för koncernstyrning

Vid avdelningen för koncernstyrning finns följande enheter:

1) enheten för ekonomisk utveckling,

2) förvaltningsenheten, och

3) styrningsenheten.

Enheten för internationella ärenden
28 §
Uppgifter för enheten för internationella ärenden

Enheten för internationella ärenden är direkt underställd kanslichefen. Till uppgifterna för enheten för internationella ärenden hör beredningen och samordningen av internationella ärenden och ärenden som gäller Europeiska unionen.

Enheten för internationella ärenden svarar för att handläggningen av ärenden som avses i 1 mom. är högklassig och resultatgivande.

45 §
Förordnande om tjänsteresa

Ministern utfärdar förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren, specialmedarbetarna och kanslichefen. Kanslichefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för avdelningscheferna, kommunikationsdirektören, direktören för enheten för internationella ärenden samt andra som är direkt underställda honom eller henne.

Avdelningschefen utfärdar förordnanden om tjänsteresor för enhetsdirektörerna. Kommunikationsdirektören utfärdar förordnanden om tjänsteresor för tjänstemän inom ministeriets kommunikation. För andra tjänstemän utfärdas förordnanden om tjänsteresor av enhetsdirektören.

53 §
Semestrar

Ministern fastställer kanslichefens semester.

Kanslichefen fastställer semesterordningen och semestrarna för avdelningscheferna, kommunikationsdirektören och direktören för enheten för internationella ärenden.

Semesterordningen för enhetsdirektörerna fastställs av respektive avdelningschef.

Semestrarna för övriga tjänstemän fastställs av respektive enhetsdirektör eller någon annan motsvarande chef.

57 §
Kanslichefens och avdelningschefernas ställföreträdare

När kanslichefen har förhinder är en av ministern förordnad avdelningschef eller annan av statsrådet utnämnd tjänsteman som är chef vid ministeriet ställföreträdare för kanslichefen.

Ställföreträdare för en avdelningschef i samtliga ärenden som gäller arbetsgivarfrågor, ekonomi och personal är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för en avdelningschef.

Ställföreträdare för kommunikationsdirektören i samtliga ärenden som gäller arbetsgivarfrågor, ekonomi och personal är en av kanslichefen förordnad tjänsteman som är chef vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för kommunikationsdirektören.

Ställföreträdare för en enhetsdirektör i samtliga ärenden som gäller arbetsgivarfrågor, ekonomi och personal är vid avdelningarna en av avdelningschefen förordnad tjänsteman med chefsuppgifter vid ministeriet och vid enheten för internationella ärenden en av kanslichefen förordnad tjänsteman med chefsuppgifter vid ministeriet. I övriga ärenden kan någon annan av avdelningschefen eller kanslichefen förordnad tjänsteman vara ställföreträdare för en enhetsdirektör.

I arbetsgivarfrågor inom förvaltningsenheten kan dock även någon annan än en arbetsgivartjänsteman med chefsuppgifter inom förvaltningsenheten vara ställföreträdare för förvaltningsdirektören.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 14 februari 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Förvaltningsdirektör
Jussi Luomajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.