71/2020

Helsingfors den 13 februari 2020

Statsrådets förordning om ändring av statstjänstemannaförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statstjänstemannaförordningen (971/1994) 39 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 649/2017, och

ändras 3 § 2 mom. 1 punkten, 28 § 2 mom. 1 punkten och 39 § 1 mom., av dem 3 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 155/2019 och 28 § 2 mom. 1 punkten sådan den lyder i förordning 649/2017, som följer:

3 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom.

1) fattar justitieministeriet beslut som avses i 1 mom. och som gäller tjänster vid hovrätterna, förvaltningsdomstolarna, tingsrätterna, specialdomstolarna, statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna, dataombudsmannens byrå, underrättelsetillsynsombudsmannafunktionen, konkursombudsmannens byrå, diskrimineringsombudsmannens byrå, jämställdhetsombudsmannens byrå, barnombudsmannens byrå, Olycksutredningscentralen, konsumenttvistenämnden, Rättsregistercentralen, domarförslagsnämnden, domarutbildningsnämnden, rättegångsbiträdesnämnden och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden; beslut som gäller tjänster vid utsökningsverken fattas av Riksfogdeämbetet,


28 §

Ämbetsverkschefer enligt 26 § 4 punkten i statstjänstemannalagen är cheferna för de ämbetsverk som är direkt underställda ministerierna och verkställande direktörerna för de statliga affärsverken med undantag av följande tjänster:

1) tjänsterna som direktör för statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt, direktör för Olycksutredningscentralen, dataombudsman, underrättelsetillsynsombudsman, jämställdhetsombudsman, diskrimineringsombudsman och barnombudsman,


39 §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering av en tjänsteman och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av respektive ämbetsverk, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning. Respektive ministerium beslutar dock om permittering, om ändring av tjänsteförhållandet till tjänsteförhållande på deltid och om varning i fråga om chefen för ett ämbetsverk, om inte något annat föreskrivs i lag eller förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2020.

Helsingfors den 13 februari 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Regeringssekreterare
Anna Gau

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.