55/2020

Helsingfors den 30 januari 2020

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild allmänläkarutbildning (56/2015) 2 och 4–7 § samt 8 § 1 och 4 mom. som följer:

2 §
Målen för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen

Ett mål för specialistläkarutbildningen och specialisttandläkarutbildningen är att göra läkaren eller tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialistläkares eller specialisttandläkares uppgifter inom den. Ett mål för utbildningen är också att ge den som utbildas färdigheter för kontinuerlig yrkesmässig utveckling, för utvecklande av den egna specialiteten och den egna arbetsplatsen och för verksamhet som specialistläkare eller specialisttandläkare i servicesystemet inom hälso- och sjukvården. Utbildningen ska ge specialistläkaren eller specialisttandläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder inom den egna specialiteten samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att läkaren eller tandläkaren får färdigheter för ledning, förvaltning och planering av hälso- och sjukvården, för det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården samt för styrning av lärandet och bedömning av kunnandet på den egna arbetsplatsen.

4 §
Ordnande av specialistläkarutbildning

Specialistläkarutbildningen ordnas i form av följande utbildningsprogram, vilka som handledda studier på heltid tar minst fem år i anspråk:

1) akutmedicin,

2) anestesiologi och intensivvård,

3) endokrinologi,

4) foniatri,

5) fysiatri,

6) gastroenterologi,

7) gastroenterologisk kirurgi,

8) geriatri,

9) hudsjukdomar och allergologi,

10) infektionssjukdomar,

11) kardiologi,

12) lungsjukdomar och allergologi,

13) klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling,

14) klinisk fysiologi och nukleärmedicin,

15) klinisk hematologi,

16) klinisk kemi,

17) klinisk mikrobiologi,

18) klinisk neurofysiologi,

19) öron-, näs- och strupsjukdomar,

20) handkirurgi,

21) barnkirurgi,

22) barnneurologi,

23) barnpsykiatri,

24) barnsjukdomar,

25) idrottsmedicin,

26) kvinnosjukdomar och förlossningar,

27) nefrologi,

28) neurokirurgi,

29) neurologi,

30) ungdomspsykiatri,

31) rättsmedicin,

32) rättspsykiatri,

33) ortopedi och traumatologi,

34) patologi,

35) medicinsk genetik,

36) plastikkirurgi,

37) psykiatri,

38) radiologi,

39) reumatologi,

40) ögonsjukdomar,

41) inre medicin,

42) oral och maxillofacial kirurgi,

43) hjärt- och thoraxkirurgi,

44) cancersjukdomar,

45) hälsovård,

46) företagshälsovård,

47) urologi,

48) kärlkirurgi,

49) allmän kirurgi,

50) allmän medicin.

De gemensamma delarna av specialistläkarutbildningen kan utformas till ett gemensamt utbildningsavsnitt, om det är motiverat på grund av det gemensamma stoffets omfattning och de färdigheter som behövs i uppgifterna som specialistläkare.

5 §
Ordnande av specialisttandläkarutbildning

Specialisttandläkarutbildningen ordnas i form av följande utbildningsprogram, vilka som handledda studier på heltid tar minst tre år i anspråk:

1) odontologisk diagnostik,

2) tandreglering,

3) klinisk tandvård,

4) hälsovård.

Utbildningsprogrammet för oral och maxillofacial kirurgi tar minst fem år i anspråk.

6 §
Genomförande av specialistläkarutbildning

För att genomgå specialistläkarutbildningen ska läkaren

1) med godkänt resultat genomföra den praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 4 § 1 mom. under en utbildares ledning i en tjänst, befattning eller uppgift som universitetet godkänt för utbildningen inom specialiteten, samt under denna tid, på ett sätt som universitetet godkänner, delta i regelbunden utbildning på arbetsplatsen,

2) slutföra en av universitetet godkänd teoretisk utbildning,

3) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och utbildningen,

4) på ett sätt, som universiteten tillsammans och enhetligt har fastställt, visa att han eller hon har de kunskaper som krävs av en specialistläkare.

Av den utbildning som avses i 1 mom. 1 punkten ska minst nio månader fullgöras på en hälsovårdscentral. Den del av utbildningen som sker på något annat ställe än ett universitetssjukhus ska, utöver den nio månader långa tjänstgöringen på en hälsovårdscentral, ta minst ett år i anspråk. Den del av utbildningen som sker vid ett universitetssjukhus ska ta minst ett år i anspråk, med undantag för utbildningsprogrammet för idrottsmedicin, utbildningsprogrammet för hälsovård, utbildningsprogrammet för företagshälsovård och utbildningsprogrammet för allmän medicin. Utbildningsarrangemangen ska skötas regionalt på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av målen för specialiseringsutbildningen samt behovet av kunnande och utbildningsmöjligheterna inom servicesystemet.

Bestämmelserna i 2 mom. gäller, med undantag för den utbildningstid som ska fullgöras på en hälsovårdscentral, inte följande utbildningsprogram:

1) foniatri,

2) klinisk fysiologi och nukleärmedicin,

3) klinisk kemi,

4) klinisk mikrobiologi,

5) klinisk neurofysiologi,

6) neurokirurgi,

7) rättsmedicin,

8) medicinsk genetik,

9) oral och maxillofacial kirurgi.

I samband med fastställandet av de i 2 mom. avsedda regionala villkor för de enskilda specialiteterna som gäller genomförandet av den praktiska utbildningen ska universitetet begära utlåtande i saken av den regionala delegation som avses i 3 § 2 mom. Den regionala delegationen kan även på eget initiativ ge universitetet ett utlåtande om villkoren för genomförandet av utbildningen inom de enskilda specialiteterna. Den regionala delegationens utlåtande styr universitetets verksamhet vid ordnandet av specialistläkarutbildningen.

Universitetet utfärdar ett intyg över fullgjord specialistläkarutbildning.

7 §
Genomförande av specialisttandläkarutbildning

För att genomgå specialisttandläkarutbildningen ska tandläkaren

1) arbeta som tandläkare med kliniska uppgifter i huvudsyssla i minst två år innan tandläkaren påbörjar specialisttandläkarutbildningen,

2) med godkänt resultat genomföra den praktiska utbildningen inom ett utbildningsprogram enligt 5 § under en utbildares ledning i en tjänst, befattning eller uppgift som universitetet godkänt för utbildningen inom specialiteten, samt under denna tid, på ett sätt som universitetet godkänner, delta i regelbunden utbildning på arbetsplatsen,

3) slutföra en av universitetet godkänd teoretisk utbildning,

4) delta i utvecklandet och utvärderingen av den egna inlärningen och utbildningen,

5) på ett sätt, som universiteten tillsammans och enhetligt har fastställt, visa att han eller hon har de kunskaper som krävs av en specialisttandläkare.

Av den utbildningstid som avses i 1 mom. 2 punkten ska minst nio månader fullgöras på en hälsovårdscentral. Praktisk utbildning ska dessutom i tillämpliga delar genomföras vid ett universitetssjukhus eller vid en annan enhet inom den specialiserade sjukvården som definieras av universitetet. Utbildningsarrangemangen ska skötas regionalt på ett ändamålsenligt sätt med beaktande av målen för specialiseringsutbildningen samt behovet av kunnande och utbildningsmöjligheterna inom servicesystemet.

I samband med fastställandet av de i 2 mom. avsedda regionala villkor för de enskilda specialiteterna som gäller genomförandet av den praktiska utbildningen ska universitetet begära utlåtande i saken av den regionala delegation som avses i 3 § 2 mom. Den regionala delegationen kan även på eget initiativ ge universitetet ett utlåtande om villkoren för genomförandet av utbildningen inom de enskilda specialiteterna. Den regionala delegationens utlåtande styr universitetets verksamhet vid ordnandet av specialisttandläkarutbildningen.

Universitetet utfärdar ett intyg över fullgjord specialisttandläkarutbildning.

8 §
Särskild allmänläkarutbildning

Till den särskilda allmänläkarutbildningen kan ett universitet anta den som har avlagt medicine licentiatexamen i Finland eller genomgått en motsvarande utbildning utomlands och som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har beviljat rätt att i Finland utöva läkaryrket tills vidare eller för viss tid i enlighet med 6 a § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.


Av den särskilda allmänläkarutbildningen får högst sex månaders tjänstgöring fullgöras vid en annan på allmänläkaruppgifter inriktad inrättning eller enhet för hälso- och sjukvård som godkänts av utbildningsenheten än en verksamhetsenhet som avses i 2 mom. 1 eller 2 punkten. Som utbildning kan dessutom godkännas högst ett år av den praktiska undervisning som ingår i utbildningen för medicine licentiatexamen, om den praktiska undervisningen har erhållits vid ett sjukhus eller en hälsovårdscentral som godkänts av utbildningsenheten.Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

På den som vid ikraftträdandet av denna förordning studerar inom specialistläkarutbildningen, specialisttandläkarutbildningen eller den särskilda allmänläkarutbildningen och som omfattas av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning kan, om personen så önskar, bestämmelserna i fråga tillämpas till utgången av 2029.

Helsingfors den 30 januari 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Konsultativ tjänsteman
Eila Mustonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.