53/2020

Helsingfors den 30 januari 2020

Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 §, 3 § 2 mom. och 7 § 2 mom. i lagen om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (304/2019), 8 § 4 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och 6 § 3 och 4 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), av dem 8 § 4 mom. i statstjänstemannalagen sådant det lyder i lag 283/2015 och 6 § 3 och 4 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda sådana de lyder i lag 693/2016:

1 §
Samarbete om styrningen av myndigheten

Finansministeriet ska rådgöra med justitieministeriet innan beslut fattas om ett sådant utvecklings- eller lagstiftningsprojekt som gäller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och som kan inverka på de uppgifter vid myndigheten som grundar sig på lagstiftning som justitieministeriet har beredningsansvar för.

2 §
Medborgarrådgivning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och utvecklar en medborgarrådgivningstjänst. Medborgarrådgivningen är en allmän rådgivningstjänst för alla som använder offentlig service, och den stöder myndigheternas rådgivningstjänster.

3 §
Användarstöd för digitala tjänster

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar rutinerna och praxis för användarstödet för digitala tjänster.

4 §
Sakkunniguppgifter och tjänster i samband med informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

1) producerar och utvecklar förfaranden och redskap för den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, informationshantering, informationssäkerhet, digitala tjänster och webbtjänster,

2) producerar sakkunnigtjänster för statsförvaltningen när det gäller informationsförvaltning, informationshantering, informationssäkerhet och digitala tjänster,

3) upprätthåller en allmän lägesbild av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, informationshantering, informationssäkerhet och digitala tjänster.

5 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för de tjänstemän som lyder direkt under generaldirektören och hör till myndighetens ledning är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för tjänsten som häradsskrivare är annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt.

6 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003), är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper i fråga om sex av tjänsterna som häradsskrivare vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

I fråga om 21 av de tjänster vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för vilka högskoleexamen inte är ett föreskrivet behörighetsvillkor är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

7 §
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har verksamhetsställe i Björneborg, Borgå, Brahestad, Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Idensalmi, Jakobstad, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kemi, Kemijärvi, Kittilä, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Mänttä-Vilppula, Nyslott, Pargas, Raseborg, Raumo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Varkaus, Vasa, Villmanstrand, Ylivieska och Åbo.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Helsingfors den 30 januari 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.