46/2020

Helsingfors den 22 januari 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler (1367/2011) 5 §, sådan den lyder i förordning 291/2017 som följer:

5 §
Egenkontroll

Bestämmelser om egenkontroll finns i artiklarna 4 och 5 i den allmänna förordningen om livsmedelshygien, i bilagorna II och III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung samt i 19 § i livsmedelslagen. Bestämmelser om provtagning och undersökning av prover finns i kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel.

Egenkontrollregistreringarna ska innefatta dokumentation om genomförandet av egenkontrollen, anknytande mätningar, undersökningar och utredningar samt vidtagna korrigerande åtgärder och anmälningar till myndigheterna. Dokumentationen ska vara tillgänglig för tillsynsmyndigheten.

Företagaren ska bevara dokument som gäller egenkontrollen i minst ett år efter livsmedlets sista användningsdag eller bäst före-datum, eller i minst ett år efter det att hanteringen av livsmedlet om sista användningsdag eller bäst före-datum inte fastställts.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning 852/2004/EG (32004R0852); EGT L 226, 25.06.2004, s. 3-21
Europaparlamentets och rådets förordning 853/2004/EG (32004R0853); EGT L 226, 25.06.2004, s. 22-82
Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 (32005R2073) EUT L 338, 22.12.2005, s. 1-26

Helsingfors den 22 januari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Maaria Hackzell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.