25/2020

Helsingfors den 17 januari 2020

Lag om ändring av 3 kap. 2 § och 11 kap. 24 § i lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 3 kap. 2 § 1 mom. och 11 kap. 24 §, av dem 11 kap. 24 § sådan den lyder i lagarna 166/2014 och 623/2014, som följer:

3 kap.

Beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag samt betydande ägares tillförlitlighet

2 §
Beslut om verksamhetstillstånd

En ansökan om verksamhetstillstånd ska avgöras inom sex månader från det att den mottagits eller, om ansökan har varit bristfällig, från det att sökanden har lämnat in de handlingar och upplysningar som behövs för att avgöra saken. Beslutet ska dock fattas inom tolv månader från det att ansökan mottagits. Om ett beslut inte har meddelats inom föreskriven tid, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då gälla ett beslut om avslag på ansökan. Besvär får anföras till dess att beslut har meddelats. Om beslutet meddelas efter att besvär anförts, ska Finansinspektionen underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Bestämmelser om anförande av besvär och om behandlingen av dem finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


11 kap.

Ersättningsfonden för investerarskydd

24 §
Begäran om omprövning och överklagande

Värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag får hos Finansinspektionen begära omprövning av ett beslut som ersättningsfonden fattat i enlighet med denna lag. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003).

I ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019
LaUB 2/2019
RSv 67/2019

Helsingfors den 17 januari 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.