4/2020

Helsingfors den 2 januari 2020

Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Masku kommun och Nousis kommun

Finansministeriet har med stöd av 21 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Masku kommun till Nousis kommun överförs följande fastigheter och delar av fastigheter samt andra registerenheter och delar av registerenheter:

I sin helhet fastigheten 481-406-2-56 Marjanummi och del av registerenhet 481-895-0-2010 Nousis-Lundo förbindelseväg.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på judiciell och administrativ indelning.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Besvärsanvisning

Enligt 53 § 3 mom. i kommunstrukturlagen får ändring i beslutet genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen.

Ändring i ett beslut söks genom besvärsskrift som riktas och lämnas till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta förvaltningsdomstolens registratorskontor, Fabiansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 dagar från det att beslutet publicerats i Finlands författningssamling.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktuppgifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka ändringar som söks till beslutet och grunderna för ändringarna.

Helsingfors den 2 januari 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.