3/2020

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 16 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (117/2015) 16 §, sådan den lyder i förordning 38/2017, som följer:

16 §
Förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor

Suggor och gyltor ska ha möjlighet till fri grisning. En sugga kan flyttas till en grisningshäck högst två dygn före beräknad grisning. Efter grisningen får suggan hållas i grisningshäcken i högst tre dygn. Efter grisningen får suggan eller gyltan hållas i grisningshäcken tillfälligt i högst sju dygn om suggan är aggressiv eller orolig eller om det finns något annat godtagbart skäl till det. Jordbrukaren ska föra journal över användningstiden för grisningshäcken och orsaken till att den används. Grisningshäcken ska monteras ned eller öppnas genast efter användningen så att den inte begränsar suggans rörelsefrihet i boxen.

Grisningsboxens yta ska vara minst 6 kvadratmeter. Av denna yta ska smågrisarna ha minst 1 kvadratmeter sådant utrymme där boxkonstruktionerna skyddar smågrisarna från att hamna under suggan. Sådana konstruktioner är skyddsräcken, väggöppningar nedtill, fristående, sluttande väggar på insidan av boxen i vilkas nedre kant smågrisarna ryms eller andra motsvarande konstruktioner. I det område som skyddas av boxkonstruktionerna ska smågrisarna ha en välströad liggplats där alla smågrisar får plats att ligga ned samtidigt. I grisningsboxen ska gyltan och suggan hela tiden fram till grisningen ha tillgång till lämpligt löst bomaterial. Halm, spån, papper eller något annat motsvarande material ska användas som bomaterial.

Om åtgärden genomförs för endast en del av suggorna och gyltorna på gården ska jordbrukaren i samband med att han eller hon ingår en förbindelse anmäla antalet grisningsboxar i vilka suggorna och gyltorna kan grisa fritt och som används kontinuerligt från den 1 januari till den 31 december. Minst en sådan grisningsbox vara i användning under ovannämnda tidsperiod.


Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.