2/2020

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om köttbesiktning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 § 3 mom. och 43 § 4 mom. i livsmedelslagen (23/2006), av dem 43 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1397/2019:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs det om besiktning och annan offentlig kontroll av kött av tama hov- och klövdjur, fjäderfä, ren och annat hägnat vilt samt frilevande vilt på de jordbruksanläggningar som djuren kommer från och i slakterier som avses i 6 § 22 och 23 punkten i livsmedelslagen samt i vilthanteringsanläggningar.

Genom förordningen kompletteras kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, nedan kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624, och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 om enhetliga praktiska arrangemang för utförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 vad gäller offentlig kontroll, nedan kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627, samt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött.

2 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i livsmedelslagen och i följande förordningar:

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG, nedan kontrollförordningen (EU) 2017/625,

3) kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624,

4) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627,

5) jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien i anläggningar (795/2014).

I denna förordning avses dessutom med köttbesiktning sådana besiktningar före och efter slakt (ante mortem och post mortem) som avses i artikel 17 c och d i kontrollförordningen (EU) 2017/625.

3 §
Slakteripersonal

Livsmedelsverket kan tillåta att personalen vid ett slakteri för fjäderfän eller hägnade hardjur bistår den officiella veterinären vid köttbesiktningen i enlighet med artikel 18.3 i kontrollförordningen (EU) 2017/625. Endast personer som med godkänt resultat har avlagt den bedömning av arbetsprestationen som anordnas av den officiella veterinären får bistå vid köttbesiktningen.

Regionförvaltningsverket kan tillåta att personalen vid ett renslakteri bistår den officiella veterinären vid köttbesiktningen i enlighet med artikel 18.3 i kontrollförordningen (EU) 2017/625 och artikel 12.1 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624.

4 §
Maximala slaktmängder vid småskaliga slakterier

Med stöd av artikel 7.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 och artikel 13.2 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 kan Livsmedelsverket på ansökan höja de maximala årliga slaktmängderna vid enskilda småskaliga slakterier till högst 3 000 djurenheter av klöv- och hovdjur eller 200 000 fåglar som fjäderfä.

5 §
Obduktion

En officiell veterinär ska utföra obduktion på alla djur som självdött under transporten till slakteriet eller i slakteriet. Den officiella veterinären ska dessutom utföra obduktion på djur som avlivats av orsaker som hänför sig till djurens välbefinnande, om det finns misstanke om att djuren bär på en sjukdom som smittar från djur till människa eller till andra djur. Av fjäderfä och hägnade hardjur kan alternativt undersökas ett representativt urval.

6 §
Information från livsmedelskedjan

Information från livsmedelskedjan får med den officiella veterinärens tillåtelse i stället för på ett småskaligt slakteri bevaras på den jordbruksanläggning som djuren kommer från och som finns i anslutning till slakteriet. Ett sådant arrangemang är möjligt endast när det gäller djur som har fötts upp på jordbruksanläggningen i fråga.

7 §
Ante mortem-besiktning vid slakterier

Den officiella veterinären ska utan dröjsmål meddela regionförvaltningsverket om bristfälligt märkta och registrerade djur.

8 §
Undantag i fråga om ante mortem-besiktning av hägnat vilt

Ante mortem-besiktning av hägnat vilt får i enlighet med artikel 6.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 göras högst 28 dygn före slakt.

Ante mortem-besiktning behöver i enlighet med artikel 12.1 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 inte utföras mellan den 1 maj och den 30 september i fråga om sådana enstaka renar som vistas på odlingsmark eller gårdar inom det i 2 § i renskötsellagen (848/1990) avsedda renskötselområdet och inte kan fångas in eller återbördas till sina naturliga betesmarker och som avlivas med skjutvapen.

9 §
Åtgärder i samband med post mortem-besiktning

Slaktkroppar och organ ska kasseras helt, om

a) det konstateras någon sådan omständighet på basis av vilken djuret borde ha kasserats vid ante mortem-besiktningen,

b) det konstateras att djuret har slaktats under karenstiden för ett läkemedel som getts djuret. Slaktkroppen och andra som livsmedel lämpliga delar av ett djur som nödslaktats kasseras enligt 12 § 2 mom. i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014) dock inte, om djuret inte fått ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan eller läkemedel som innehåller beta-agonister under karenstiden för läkemedlet, under förutsättning att villkoren i 12 § 3 mom. i lagen uppfylls.

Med avvikelse från 1 mom. b-punkten kasseras dock inte en slaktkropp och som livsmedel lämpliga delar av ett djur under karenstiden för läkemedlet, när djuret har behandlats med sådana läkemedel som nämns i tabell 1 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 37/2010 om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel, för vilka MRL-värde inte krävs för att skydda människors hälsa.

Följande organ ska kasseras:

a) lever och njurar från hästdjur,

b) njurar från nötkreatur som är äldre än fyra år,

c) lever och njurar från naturlevande hjortdjur som är äldre än ett år och njurar från naturlevande hardjur.

Kött som omfattas av särskilda hanteringskrav i enlighet med 13 § ska kasseras, om det inte hanteras enligt kraven.

10 §
Laboratorieundersökningar och andra undersökningar i samband med köttbesiktning

Utöver post mortem-besiktningar kan bakteriologiska undersökningar och undersökningar av förekomst av mikrobläkemedel samt andra behövliga laboratorieundersökningar användas som hjälpmedel vid bedömning av kött. Dessutom kan kokprov och mätning av köttets pH användas som hjälpmedel vid bedömningen.

11 §
Utbildningskrav för personer som utför trikinundersökningar

Utbildningen för personer som utför trikinundersökningar består av praktiska övningar vid ett laboratorium som godkänts för att utföra trikinundersökningar, en kurs ordnad av Livsmedelsverket och ett förhör som ska avläggas med godkänt resultat. Praktiktiden är 10 arbetsdagar, då praktikanten ska sätta sig in i provtagningen och trikinundersökningsmetoderna. Livsmedelsverket kan göra undantag i fråga om praktiktiden för sådana personer som har tillräcklig erfarenhet av trikinundersökningar eller laboratoriearbete.

12 §
Märkning av godkänt kött

Manuella stämplar med kontrollmärke samt stämplar med identifieringsmärke för ratiter ska förvaras under tillsyn av den officiella veterinären.

De delar av djur som kasserats vid köttbesiktningen ska avlägsnas innan slaktkroppen stämplas.

13 §
Särskilda krav på hanteringen av godkänt kött

Den officiella veterinären ska bestämma att kött hanteras särskilt, om

a) djuret kommer från en djurhållningsplats som på grund av en konstaterad eller misstänkt salmonellasmitta omfattas av ett beslut som ska förhindra spridning av sjukdom; kravet gäller dock inte djur som kommer från en sådan del av djurhållningsplatsen för vilken regionförvaltningsverket har beviljat undantag från förbudet att föra bort djuren från djurhållningsplatsen,

b) salmonella konstaterats hos djuret vid en bakteriologisk undersökning i samband med post mortem-besiktning i något annat prov än ett sådant som tagits sterilt från en muskel,

c) resultat av salmonellaundersökningen saknas hos ett fågelparti som omfattas av programmet för kontroll av salmonella eller om salmonellabakterier har konstaterats i fågelpartiet.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan den officiella veterinären bestämma att köttet ska upphettas eller djupfrysas, när det är nödvändigt för att garantera livsmedelssäkerheten.

Om köttet ska upphettas, upphettas köttet eller de produkter som innehåller sådant kött alltigenom till minst 70 ˚C vid en anläggning för köttprodukter i Finland.

14 §
Märkning av kött som omfattas av särskilda krav på hantering

Kött som enligt 13 § ska upphettas förses med tilläggsmärkningen UPPHETTNING. Kött som ska djupfrysas förses med tilläggsmärkningen DJUPFRYSNING.

Tilläggsmärkningarna ska anbringas i omedelbar närhet av kontrollmärken i slaktkroppar eller i fråga om ratiter i omedelbar närhet av identifieringsmärken och i fråga om andra djur i omedelbar närhet av identifieringsmärken på emballaget eller förpackningen. Bokstäverna i tilläggsmärkningarna ska vara minst 1,5 cm höga versaler.

Tilläggsmärkning av styckat kött ska finnas i närheten av kontrollmärket i kött eller i närheten av identifieringsmärket på köttets emballage eller förpackning.

Efter att livsmedlet upphettats eller djupfrysts används tilläggsmärkningen inte längre på det.

15 §
Uppgifter som ska lämnas om köttbesiktning

Köttbesiktningens anses vara slutförd då ett djur kasseras vid ante mortem-besiktningen eller då köttet efter en post mortem-besiktning godkänns för användning som livsmedel eller kasseras. Utöver vad som föreskrivs i artikel 39 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska den officiella veterinären till en part som avses i 43 § i livsmedelslagen lämna uppgifter om de djur och det kött som kasserats vid köttbesiktningen samt orsakerna till kasseringen och om särskilda krav på hantering av köttet.

Den officiella veterinären ska på begäran ge ett skriftligt beslut om köttbesiktning i enlighet med 43 § i livsmedelslagen. Av beslutet ska följande uppgifter framgå:

1) vilken myndighet som fattat beslutet och tidpunkten för beslutet,

2) de parter som direkt påverkas av beslutet,

3) tillräckliga identifikationsuppgifter för olika djur eller partier,

4) den köttmängd som beslutet avser,

5) orsak till kassering eller hur ärendet annars har avgjorts,

6) namn på och kontaktinformation för den person som vid behov kan lämna parterna tilläggsinformation om beslutet.

Om slakteriföretagaren är en i lagen avsedd part som ska delges ett skriftligt köttbesiktningsbeslut och de uppgifter som avses i 1 mom., ska den officiella veterinären förvissa sig om att slakteriföretagaren delger primärproduktionsföretagaren uppgifterna i fråga.

16 §
Dokumentation över offentlig kontroll

Utöver vad som föreskrivs i artikel 39 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 ska den officiella veterinären också dokumentera

1) uppgifter om bristfälligt märkta och registrerade djur,

2) undantag som den officiella veterinären beviljar i fråga om inlämningstidpunkten för informationen från livsmedelskedjan,

3) de uppgifter om köttbesiktning som anges i 15 §,

4) obduktionsresultat,

5) andra åtgärder i anslutning till köttbesiktningen.

17 §
Sammandrag över köttbesiktningen

Den officiella veterinären ska kalendermånadsvis göra ett sammandrag över köttbesiktningen per slakteri. Månadssammandraget ska lämnas in till Livsmedelsverket inom de tio första vardagarna i följande månad. Dessutom ska den officiella veterinären göra upp och lämna in ett årssammandrag till Livsmedelsverket inom januari följande år.

Renslakteriernas officiella veterinärer ska på motsvarande sätt göra upp och lämna in månads- och årssammandrag till regionförvaltningsverket, som ska vidarebefordra årssammandraget till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets och kommunalt anställda officiella veterinärer ska inom januari följande år lämna in ett årssammandrag till Livsmedelsverket över de ante mortem-besiktningar de utfört på de jordbruksanläggningar som djuren kommer från och över de kasseringar som gjorts på basis av besiktningarna. Livsmedelsverket bemyndigade officiella veterinärer ska på motsvarande sätt lämna in ett årssammandrag till Livsmedelsverket över de ante mortem-besiktningar de utfört på de jordbruksanläggningar som djuren kommer från. De officiella veterinärerna vid regionförvaltningsverken ska inom januari följande år lämna in ett årssammandrag till Livsmedelsverket över de ante mortem-besiktningar de utfört av andra djur än renar på de jordbruksanläggningar som djuren kommer från och över de kasseringar som gjorts på basis av besiktningarna.

Livsmedelsverket ska årligen publicera en sammanställning över köttbesiktningarna.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över köttbesiktning (590/2014).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT L 95, 7.4.2017, s. 1–142
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 (32019R0624); EUT L 131, 17.5.2019, s.1–17
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/627 (32019R0627); EUT L 131, 17.5.2019, s. 51–100
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/628 (32019R0628); EUT L 131, 17.5.2019, s. 101–194
Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 (32015R1375); EUT L 212, 11.8.2015, s. 7–34

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anna-Maija Grönlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.