1/2020

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (548/2012) 10 § samt bilagorna 6 och 7 och

ändras 2–4, 6, 7–9, 11–13, 16, 21, 23, 25 och 26 § samt bilaga 1 och 8, av dem 2, 8, 21 och 25 § och bilaga 1 sådana de lyder delvis ändrade i förordning 960/2014 och 3, 6 och 7 § sådana de lyder i förordning 960/2014, som följer:

2 §
Förhållande till vissa rättsakter

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, nedan foderhygienförordningen.

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet som gäller animaliskt foder finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002, nedan biproduktförordningen, och i lagen om animaliska biprodukter (517/2015).

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet som gäller animaliskt foder finns också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, nedan TSE-förordningen.

Bestämmelser om begränsningar av handeln på den inre marknaden, transporter via den inre marknaden samt import och export till följd av förändringar i situationen när det gäller djurens hälsotillstånd finns i Europeiska kommissionens beslut om skyddsåtgärder.

Bestämmelser om obligatorisk märkning av foderråvaror och foderblandningar finns utöver i denna förordning även i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG, nedan förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder. Bestämmelser om märkning av animaliska foder finns också i biproduktförordningen och TSE-förordningen.

Bestämmelser om fastställande av metoden för beräkning av energivärdet i foderblandningar till fjäderfä finns i kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder. 

Bestämmelser om högsta tillåtna halter av skadliga ämnen i foder och åtgärdsgränser för att medlemsstater ska inleda undersökningar finns i kommissionens förordningar om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG om främmande ämnen och produkter i djurfoder, nedan förordningarna om främmande ämnen, samt i bilagorna till dem.  Bestämmelser om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på foder finns också i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG samt i bilagorna till den.

Bestämmelser om fodertillsatser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser. Detaljerade krav om de uppgifter som förutsätts för godkännande av en fodertillsats finns i kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser.

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i foderlagen (86/2008). Därtill avses i denna förordning med

1) kompletteringsfoder och helfoder kompletteringsfoder och helfoder enligt definitionerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

2) dagsgiva dagsgiva enligt definitionerna i artikel 2.2 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser,

3) foderföretag ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

4) godkänt laboratorium ett laboratorium enligt 27 § i foderlagen som har godkänts att undersöka sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som har tagits med tanke på salmonella,

5) utsett laboratorium ett laboratorium enligt 28 b § i foderlagen som har utsetts att undersöka sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som har tagits med tanke på salmonella,

6) anvisning för myndighetsprovtagning Livsmedelsverkets anvisning för tagning av prov från foder,

7) driftsinriktning den ekonomiskt viktigaste driftsinriktningen inom primärproduktionen,

8) mobil blandare en foderföretagare som tillverkar foderblandningar med flyttbar kvarn- och blandarutrustning på gårdsbruksenheten,

9) lagringsföretag en foderföretagare som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat lagringsanläggning,

10) transportföretag en foderföretagare som tillhandahåller transporttjänster,

11) särskilt riskbenägna foder foder som enligt systemet för snabb varning för livsmedel och foder i artikel 50 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 eller enligt vetenskapliga riskbedömningar är förenat med en större risk för salmonella än andra foder,

12) stickprov en provmängd som har tagits från en punkt i det undersökta foderpartiet eller en del av det,

13) produktionsmiljöprov strykningsprov eller dammprov som tas från produktionsstället och produktionsanordningarna, kvarnbilen, transportutrustningen, lagerlokalen eller andra motsvarande utrymmen och som även kan innehålla foder,

14) fuktigt foder foderråvaror och foderblandningar med torrsubstanshalt under 50 procent,

15) kundnummer det nummer som Livsmedelsverket har gett foderföretagaren i samband med registreringen enligt foderhygienförordningen,

16) reningsanläggning anläggning enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, som rengör foder där den högsta tillåtna halten av skadliga ämnen har överskridits.

2 kap.

Registrering och godkännande av foderföretagare

4 §
Anmälan med tanke på registreringen

En foderföretagare ska lämna en registreringsanmälan enligt 18 § i foderlagen. Utöver det som föreskrivs i 18 § i foderlagen ska foderföretagaren ange följande uppgifter i registreringsanmälan:

1) primärproducenter ska uppge driftsinriktning och verksamheterna enligt kapitel I i bilaga 1 till denna förordning,

2) andra företagare än primärproducenter ska uppge verksamheterna enligt kapitel II i bilaga 1 och typerna av produkter enligt kapitel III i bilaga 1 till denna förordning.

Foderföretagaren ska informera Livsmedelsverket om permanenta eller andra väsentliga ändringar i uppgifterna i registreringsanmälan på det sätt som Livsmedelsverket bestämmer senast när ändringarna börjar gälla.

6 §
Ansökan om att godkänna foderföretagare

Foderföretagaren ska till ansökan om godkännande bifoga den information som anges i 20 § i foderlagen. Ansökan om godkännande ska göras på en blankett utarbetad för detta ändamål och lämnas till Livsmedelsverket. En foderföretagare som ansöker om godkännande ska dessutom göra en registreringsanmälan enligt 4 § i denna förordning.

Bestämmelser om återtagande av ett godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artiklarna 14 och 15 i foderhygienförordningen.

Bestämmelser om godkännande av tillverkare av läkemedelsfoder och foderföretagare som släpper ut läkemedelsfoder på marknaden finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 10/VLA/2008 om läkemedelsfoder.

7 §
Godkännande- och identifieringsnummer som tilldelas foderanläggningar

Livsmedelsverket ska tilldela en godkänd anläggning som bedriver verksamhet enligt

1) artikel 10 i foderhygienförordningen,

2) punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen,

3) artikel 8.2 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder

4) eller enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett godkännandenummer i enlighet med det format som fastställs i del A i bilaga 2 till denna förordning samt på begäran en foderanläggning som avses i artikel 17.1 c i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett identifieringsnummer i enlighet med det format som fastställs i del B i bilaga 2.

8 §
Förteckning över foderföretagare och laboratorier

Livsmedelsverket publicerar de förteckningar som avses i 37 § i foderlagen på sin webbplats. Förteckningarna ska hållas uppdaterade.

Livsmedelsverket ska separat för respektive verksamhet, typ av produkt eller driftsinriktning i förteckningen införa de anläggningar som det har registrerat vid förfarandet enligt 4 eller 5 § i denna förordning.

Utöver vad som följer av 2 mom. ska godkännandenumret enligt 7 § i denna förordning införas i förteckningen för varje foderföretagare som godkänts enligt foderhygienförordningen.

3 kap.

Foderföretagarens skyldighet att anmäla, lämna uppgifter och samarbeta

9 §
Import

Foderföretagaren ska lämna en anmälan om införsel av särskilt riskbenägna foder senast 24 timmar före foderpartiets ankomst till finskt territorium genom att informera Livsmedelsverket om införseln för att en riskbaserad provtagning enligt 13 § i denna förordning ska kunna utföras. Om dagen före införseln inte är en vardag, ska förhandsanmälan göras senast föregående vardag. 

I bilaga 4 nämnda fodertillsatser, förblandningar och foderblandningar innehållande dessa får endast importeras från sådana produktionsanläggningar som har en företrädare i Finland. Företrädaren ska lämna en anmälan till Livsmedelsverket i vilken företrädaren åtar sig att garantera att produktionsanläggningen i tredjelandet uppfyller villkoren enligt foderhygienförordningen.

Livsmedelsverket för en förteckning över produktionsanläggningar i tredjeländer. I förteckningen införs både produktionsanläggningens och företrädarens namn och adress samt de produkter i bilaga 4 som kräver godkännande och har släppts ut på marknaden i Finland.

11 §
Övriga anmälningar som gäller foderföretagare

Foderföretagaren ska omedelbart informera Livsmedelsverket om det vid mottagning, framställning, lagring eller lastning av foder eller vid annan motsvarande verksamhet observeras överskridning av gränsvärden för skadliga ämnen, produkter eller organismer. 

För att undvika riskerna med foder som har släppts ut på marknaden, ska foderföretagaren omedelbart meddela salmonellaobservationer till den aktör som har mottagit fodret. 

12 §
Samarbete med Livsmedelsverket

Foderföretagaren ska vidta lämpliga åtgärder och samarbeta med Livsmedelsverket för att undvika riskerna med fodret i situationer där det finns skäl att misstänka att fodret eller fodrets produktions-, bearbetnings- och distributionskedja inte uppfyller kraven på fodersäkerhet.

Företagaren ska i samarbete med Livsmedelsverket utreda källorna till skadliga ämnen, produkter och organismer då man konstaterar överskridning av de högsta tillåtna halterna i foder enligt bilaga I eller förhöjda halter enligt bilaga II till förordningarna om främmande ämnen eller då man påträffar salmonellabakterier i fodret.

Foderföretagaren ska lämna en redogörelse till Livsmedelsverket för förvaring, identifiering, ny behandling och förstöring av varje foderparti som inte uppfyller kraven på fodersäkerhet samt i fall av kontamination en redogörelse för åtgärderna.

Företagaren ska se till att fodren vid behov oskadliggörs på ett förfaringssätt som har godkänts av Livsmedelsverket och att de oskadliggjorda fodren inte innehåller salmonellabakterier och är förenliga med bilaga I till förordningarna om främmande ämnen.

13 §
Provtagning och undersökning av prover

För den officiella salmonellaövervakningen av foder ska det tas prov på särskilt riskbenägna foder enligt Livsmedelsverkets riskbaserade kontrollplan. Av den årliga kontrollplanen ska framgå fodrets namn och typ, ursprungsland och antalet foderpartier som provtagningen gäller. 

Provet ska tas i samband med införsel av foderpartiet med en lämplig mekanisk provtagare eller någon annan lämplig provtagningsmetod. 

Av partier med särskilt riskbenägna foder som är avsedda för utfodring av livsmedelsproducerande djur, sällskapsdjur och pälsdjur undersöks ett prov för varje påbörjat 50 000 kilogram.

Utöver vad som föreskrivs i 3 mom. undersöks också ett prov för varje påbörjat 25 000 kilogram av foderpartiet om det är fråga om foder som är avsett för utfordring  av livsmedelsproducerande djur och sänds direkt till en mobil blandare eller gårdsbruksenhet utan värmebehandling i Finland.

En inspektör som Livsmedelsverket har auktoriserat ska ta de prover som avses i 3 och 4 mom. i enlighet med anvisningen för myndighetsprovtagning.

16 §
Provtagning för salmonellaundersökning som ska utföras av företagare som framställer foderblandningar

En foderföretagare som framställer sådana foderblandningar för livsmedelsproducerande djur som ska släppas ut på marknaden ska minst en gång i veckan ta produktionsmiljöprover från varje sådan mottagnings- och tillverkningslinje där foderråvaror tas emot eller där foderblandningar framställs av särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3.

Företagare som använder ånga vid värmebehandling av foder ska ta prover från var och en av följande punkter:

1) mottagningslinjer eller intagsgropen för bulkråvaror,

2) centralaspirationen eller dammavlägsningssystemet på mottagningslinjerna,

3)  kylaren,

4) dammavlägsningssystemet för kylare,

5) kylarutrymmet eller intaget av kylarluft,

6) bulklastningslinjen.

Andra företagare än de som avses i 2 mom. ska minst en gång i veckan ta prov från var och en av följande punkter:

1)  mottagningslinjer för bulkråvaror,

2)  blandningslinjen,

3) dammavlägsningssystemet,

4) lastningslinjen.

Provtagningspunkterna kan ändras anläggningsspecifikt enligt företagarens riskbedömning. Ändringar och grunderna till ändringarna ska meddelas till Livsmedelsverket.

Utöver vad som i 1–3 mom. bestäms om tagning av produktionsmiljöprov ska företagaren också ta prover från slutprodukten i samband med lastningen.

Bestämmelserna i 1–4 mom. gäller dock inte företagare som på gårdsbruksenheten av enbart på enheten producerade särskilt riskbenägna foderråvaror ur någon av de kategorier av foderråvaror som anges i bilaga 3 framställer sådana foderblandningar för livsmedelsproducerande djur som är avsedda att släppas ut på marknaden.  Företagaren ska ta åtminstone ett produktionsmiljöprov för varje påbörjat 50 000 kilogram, men dock minst tre prov om året.

21 §
Förvaring och undersökning av produktionsmiljöprover och foderprover 

Foderföretagaren ska utan dröjsmål sända alla produktionsmiljöprover och foderprover enligt 15–20 § i denna förordning till ett enligt 27 § i foderlagen godkänt eller ett enligt 25 eller 28 b § i foderlagen utsett laboratorium för salmonellaundersökning.

Oberoende av vad som bestäms i 1 mom. ska de prover i samband med lastningen som avses i 16 § sändas till ett kvalitetssäkringslaboratorium för undersökning endast om salmonellabakterier påträffas i produktionsmiljöprover. Lastningsproverna från bulkfoder ska förvaras i minst fyra månader och proverna av fuktigt foder under hela den angivna hållbarhetstiden.

Varje produktionsmiljöprov och foderprov ska undersökas separat i laboratoriet.

23 §
Värmebehandling av foderblandningar

En foderföretagare som framställer foderblandningar för höns, slaktkycklingar och kalkoner samt svin och nötkreatur ska förvissa sig om att foderblandningarnas temperatur vid granuleringen eller någon annan värmebehandling är minst 81 °C eller att foderblandningen har värmebehandlats vid minst 75 °C i tio minuter.

Kravet att genomföra en värmebehandling gäller inte företagare vars årsproduktion är högst sex miljoner kilogram, eller mobila blandare. Kravet gäller inte heller för kompletteringsfoder med mineraler eller vitaminer, flytande eller fuktiga foder.

Utöver vad som bestäms i 2 mom. kan Livsmedelsverket på ansökan bevilja undantag från den värmebehandling som avses i 1 mom. om det är fråga om specialfoder med en sådan struktur eller egenskap som gör att värmebehandling inte lämpar sig för fodret.

25 §
Angivande av energi- och proteinvärden

Naturresursinstitutet publicerar beräkningsmetoderna för energi- och proteinvärden samt fodertabellerna på sin webbplats.

Som energi- och proteinvärden för en foderråvara får anges de värden som ingår i fodertabellen eller de värden som har beräknats enligt foderråvarans fastställda näringssammansättning. Vid beräkningen tillämpas kriterierna i fodertabellen och när det gäller proteinvärdet för idisslarfoder (det protein som absorberas i tunntarmen) den mängd nedbrytbart protein som anges i fodertabellen. Energivärdet för grovfoder för idisslare och hästar får också beräknas utgående från halten smältbara organiska ämnen (D-värdet).

Energivärdet för en foderblandning ska fastställas och anges på följande sätt:

1) energivärden för foderblandningar för idisslare och hästar är kalkylerade värden, de baserar sig på summan av energivärden för de enskilda foderråvarorna i foderblandningen och de får uttryckas som omsättbar energi,

2) energivärden för foderblandningar för svin är kalkylerade värden, de baserar sig på summan av energivärdena för de enskilda foderråvarorna i foderblandningen och de får uttryckas som nettoenergi,

3) energivärden för foderblandningar för fjäderfä och pälsdjur fastställs utgående från analysresultaten för vissa näringsämnen i foderblandningen och värdena får uttryckas som omsättbar energi.

Proteinvärdena för foderblandningar för svin, idisslare, hästar och pälsdjur är kalkylerade värden och de baserar sig på summan av proteinvärden för foderråvaror i foderblandningarna.

Foderföretagaren ska föra register över de fastställda näringssammansättningarna hos foderråvaror och på begäran lämna uppgifterna till Livsmedelsverket om företagaren vid beräkningen tillämpar fastställda näringssammansättningar i stället för fodertabellens värden.

Det är frivilligt att ange energi- och proteinvärden i foder.

26 §
Register och förvaring av registeruppgifterna

Enligt 19 § i foderlagen ska foderföretagaren föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten. Journalen ska föras skriftligen eller med hjälp av ett system för automatisk databehandling eller på något annat därmed jämförbart sätt.

En primärproducent av foder ska i tillämpliga delar föra register över de omständigheter som anges i bilaga 8 till denna förordning.

Bestämmelser om kravet på registerföring för andra än primärproducenter av foder finns i bilaga II till foderhygienförordningen. Bestämmelser om kravet på registerföring för företagare som sänder, transporterar eller tar emot animaliska biprodukter finns i biproduktförordningen. Bestämmelser om kravet på registerföring för foderföretagare som överlåter mjölkprodukter för att användas vid utfodring av livsmedelsproducerande djur finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter (783/2015). Bestämmelser om registerföring som gäller tillverkning och överlåtelse av läkemedelsfoder finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om läkemedelsfoder (10/VLA/2008).

Foderföretagaren ska bevara registeruppgifterna enligt bilaga 8 till denna förordning och bilaga II till foderhygienförordningen i minst fem år. Separata bestämmelser om att bevara registeruppgifterna över användningen av växtskyddsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.


Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2020.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (32001R0999); EGT nr L 147, 31.5.2001, s. 1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (32002L0032); EGT L 140, 30.5.2002, s. 10
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 (32002R0178); EGT nr L 31, 1.2.2002, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 (32003R1831); EUT L 268, 18.10.2003, s. 29
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (32005R0183); EUT nr 35, 8.2.2005, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (32005R0396); EUT L 70, 16.3.2005, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (32009R0152); EUT L 54, 26.2.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 (32009R0767); EUT L 229, 1.9.2009, s. 1
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (32009R1069); EUT L 300, 14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EU) nr 574/2011 (32011R057); EUT L 159, 17.6.2011, s. 7
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT L 95, 7.4.2017, s. 1

Helsingfors den 8 januari 2020

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Marita Aalto

Bilaga 1

TILL REGISTRERINGSANMÄLAN ANKNYTANDE VERKSAMHETER

Kapitel I: För primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i denna förordning:

a) tillverkning av foder,

b) blandning av foder,

c) användning av foder1.

Kapitel II: För andra företagare än primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:

1) tillverkare av tillsatser2,

2) tillverkare av förblandningar,

3) tillverkare av foderråvaror,

4) tillverkare av foderblandningar,

5) mobil blandare,

6) detaljhandel3;

7) partihandel,

8) lagringsföretag, bulkfoder,

9) lagringsföretag, förpackat foder,

10) transportföretag, bulkfoder,

11) transportföretag, förpackat foder,

12) importör från den inre marknaden,

13) importör eller företrädare för tredjeland4,

14) någon annan som släpper ut produkter på marknaden,

15)  exportör,

16) tillverkare av foder för speciella näringsbehov,

17) reningsanläggning.

Kapitel III: För andra företagare än primärproducenter gäller de typer av produkter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:

1) foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar),

2) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 2; klassificering enligt biproduktförordningen,

3) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 3; klassificering enligt biproduktförordningen,

4) fiskmjöl och foder innehållande fiskmjöl (också animaliskt dikalcium- och trikalciumfosfat, blodprodukter, blodmjöl),

5) foder för livsmedelsproducerande djur,

6) pälsdjursfoder, 

7) läkemedelsfoder5.

____________________

1) Om diande livsmedelsproducerande djur som hör till idisslare utfodras med mjölknäring innehållande fiskmjöl ska en separat anmälan lämnas till Livsmedelsverket enligt kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser.

3) Registreringskravet gäller inte foderföretagare som endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder.

4) Foderföretagare som till Finland importerar sådana produkter som avses i bilaga 4 till denna förordning.

5) Läkemedelsfoder får endast framställas eller återförsäljas av företagare som separat har godkänts för detta ändamål.

Bilaga 8

REGISTERFÖRINGSKRAV FÖR PRIMÄRPRODUCENTER SOM AVSES I 26 §

a) När det gäller foder1) för livsmedelsproducerande djur anges per djurart och djurgrupp

– fodrets namn eller typ2) och mängd

– namn och adress till den som sålt/levererat fodret, fodrets leveransdatum samt identifikationsuppgift för det foderlager som mottagit fodret3)

– tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid vid användning

b) Foder som har sålts/lämnats ut från gården

– produktens namn eller typ och mängd

– namn och adress till den som köpt/tagit emot fodret och leveransdatum

c) Resultaten från prov tagna från fodret

d) Användningen av växtskyddsmedel och biocider

– namnet på växtskyddsmedlet eller biociden och mängd

– tiden för användningen

Som registerföring räcker också att inköps- och/eller försäljningskvittona eller liknande verifikat, såsom skiftesspecifik bokföring, sparas om de ovannämnda uppgifterna som krävs framgår av dem.

Som registerföring av analysresultaten från foderprover räcker att man sparar analysintygen.

Om jordbrukaren har åtagit sig att följa villkoren för miljöstödet, är de anteckningar om användningen av växtskyddsmedel som jordbrukaren gjort enligt miljöstödsvillkoren tillräckliga för att uppfylla foderkraven.

________________________________________

1) Gäller också för gårdsbruksenhetens egenproducerade foder.

2) Till exempel rybskross.

3) Näringen har arbetat fram en anvisning som gäller identifikation av foderlager och användning av identifikationsmärkningarna på husdjursgårdar. Anvisningen finns på Djurens hälsa ETT rf:s webbplats, på adressen www.ett.fi.  Det är frivilligt att tillämpa anvisningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.