Ursprungliga författningar: 2020

1275/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer
1274/2020
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1273/2020
Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
1272/2020
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2021
1271/2020
Lag om temporär ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1270/2020
Lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1269/2020
Lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
1268/2020
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation
1267/2020
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om systemet för jordbruksrådgivning
1266/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
1265/2020
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1264/2020
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1263/2020
Foderlag
1262/2020
Lag om stöd för byggande av bredband
1261/2020
Lag om ändring av 20 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
1260/2020
Lag om ändring av 100 § i lagen om tryckbärande anordningar
1259/2020
Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
1258/2020
Lag om ändring av 2 och 26 d § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1257/2020
Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
1256/2020
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice
1255/2020
Lag om ändring av lagen om transportservice
1254/2020
Lag om ändring av spårtrafiklagen
1253/2020
Lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
1252/2020
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen
1251/2020
Lag om ändring av utlänningslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.