Ursprungliga författningar: 2019

1300/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring, användning och import av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
1299/2019
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
1298/2019
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
1297/2019
Statsrådets förordning om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
1296/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1295/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om examina och specialiseringsutbildningar vid universitet
1294/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1293/2019
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1292/2019
Lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
1291/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § och punkt 2 i bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering
1290/2019
Lantmäteriverkets arbetsordning
1289/2019
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten
1288/2019
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1287/2019
Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer
1286/2019
Inrikesministeriets förordning om externa räddningsplaner
1285/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
1284/2019
Lag om ändring av 46 kap. 4 § i strafflagen
1283/2019
Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter
1282/2019
Lag om ändring av 4 och 23 § i foderlagen
1281/2019
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
1280/2019
Lag om ändring av lagen om transport av djur
1279/2019
Lag om ändring av djurskyddslagen
1278/2019
Lag om ändring av livsmedelslagen
1277/2019
Lag om införselkontroll av djur och vissa varor
1276/2019
Lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
1275/2019
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1274/2019
Skatteförvaltningens arbetsordning
1273/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om cancerframkallande agenser
1272/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2020 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1271/2019
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2020 och 2021
1270/2019
Utrikesministeriets förordning av avtalet om ändring av den tredje fasen i överenskommelsen med Etiopien om finländskt stöd för det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
1269/2019
Statsrådets förordning om betalning år 2020 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1268/2019
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2020
1267/2019
Statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete
1266/2019
Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer
1265/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
1264/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
1263/2019
Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer 2020–2022
1262/2019
Försvarsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som produceras av försvarsförvaltningens byggverk 2020–2022
1261/2019
Försvarsministeriets förordning om Försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer 2020–2022
1260/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten avbytarservice som kan ordnas för pälsdjursuppfödare under 2020
1259/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg
1258/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fartygspersonalens boendemiljö ombord på fartyg
1257/2019
Statsrådets förordning om boendemiljö och mathållning ombord på fiskefartyg
1256/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och 2 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
1255/2019
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1254/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral 2020
1253/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021
1252/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1251/2019
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.