1595/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets arbetsordning (519/2017) 3 och 7 §, av dem 7 § sådan den lyder i förordning 1158/2017, som följer:

3 §
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården

Avdelningen för styrning av social- och hälsovården behandlar ärenden som gäller

1) den allmänna strategiska styrningen, planeringen och utvecklingen av social- och hälsovården, inklusive styrningen av tjänsteutbudet,

2) styrning och utveckling av dataadministrationen, informationshanteringen och cybersäkerheten inom ministeriet,

3) styrning och utveckling av informationshanteringen, cybersäkerheten och digitaliseringen inom förvaltningsområdet,

4) lagberedning, styrning och planering av informationshanteringen och interoperabiliteten mellan informationssystemen i anslutning till utvecklandet av verksamheten inom ministeriets ansvarsområde,

5) samordningen av social- och hälsovårdens ekonomi och verksamhet samt beredningen i anslutning till finansieringen och den strategiska utvecklingen och utvärderingen av social- och hälsovården,

6) beredningen av de riksomfattande målen för social- och hälsovården tillsammans med de övriga avdelningarna och beaktandet av målen i styrningen av verksamheten inom social- och hälsovården,

7) styrningen av ärenden som ska skötas av Folkpensionsanstalten till de delar Folkpensionsanstalten med stöd av lag sköter en särskild uppgift under social- och hälsovårdsministeriets styrning, samt

8) Institutet för hälsa och välfärd.

7 §
Enheten för stöd för ledningen

Enheten för stöd för ledningen behandlar ärenden som gäller

1) koncernstrategiarbete och framsynsarbete inom ministeriets förvaltningsområde,

2) uppföljning och styrning av verkställigheten av regeringsprogrammet,

3) den övergripande koncernstyrningen,

4) utveckling av ministeriets verksamhet och ledningssystem,

5) utveckling av ministeriets lagberedning och bedömningen av ministeriets författningars konsekvenser,

6) utveckling av analysmetoder i fråga om förmåner och utgifter samt stödjande av bedömningen av författningars konsekvenser, i synnerhet ekonomiska konsekvenser, samt

7) forskning och utveckling inom förvaltningsområdet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringsråd
Liisa Perttula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.