1593/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1373/2016) 1 och 2 § samt

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

1 §
Understödens användningsändamål

Understöd för åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016), nedan reparationsunderstödslagen, kan beviljas för åtgärder i bostäder där hushållet omfattar minst en i bostaden stadigvarande bosatt person som har fyllt 65 år eller en person som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom långvarigt har särskilda svårigheter att klara de funktioner som hör till normal livsföring.

Understöd för åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen kan beviljas för undersökning av skicket på bostadsbyggnader och bostäder med fukt- och mikrobskador eller andra inomhusluftproblem och för planering av grundlig förbättring av sådana bostadsbyggnader och bostäder.

2 §
Godtagbara kostnader

Till de godtagbara kostnaderna för de åtgärder som avses i 2 § 1 mom. 1 och 2 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för anskaffning av byggmaterial som behövs för åtgärden och av fasta anordningar som installeras i en byggnad, avgifter för anslutning till vatten-, avlopps-, el- och fjärrvärmenät samt kostnader för bedömning, undersökning, utarbetande, planering, byggande, installation, besiktning, justering, mätning och rivning samt för övervakning av arbetet, dock inte kalkylerade kostnader för eget arbete eller för arbete som har utförts utan ersättning.

Till de godtagbara kostnaderna för de undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för planering av undersökningarna, för undersökningsarbetet, för behövlig provtagning, för analys av prover och för utarbetande av en undersökningsrapport. Till de godtagbara kostnaderna får hänföras även andra kostnader som väsentligen anknyter till undersökningen av skicket.

Till de godtagbara kostnaderna för den planering av grundliga förbättringar som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen får hänföras kostnader för utarbetandet av planer, för besiktning och för andra åtgärder som väsentligen anknyter till planeringen.

5 a §
Förutsättningar för beviljande av understöd för undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick och för planering av grundliga förbättringar

De undersökningar av bostadsbyggnaders och bostäders skick som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i reparationsunderstödslagen ska genomföras och de planer för grundlig förbättring som avses i den bestämmelsen utarbetas av en behörig person.

Understöd för planering av grundliga förbättringar kan beviljas endast om det har gjorts en undersökning av bostadsbyggnadens eller bostadens skick.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 30 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Regeringssekreterare
Liisa Meritähti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.