1575/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunallagen (410/2015) 142 och 144 § som följer:

142 §
Överklagande hos högsta förvaltningsdomstolen

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Kommunen, samkommunen eller kommunerna i fråga ska utan dröjsmål publicera ett tillkännagivande om beslutet i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Personuppgifter i beslutet ska avlägsnas från datanätet när besvärstiden löper ut.

Besvärstiden räknas från den tidpunkt då tillkännagivandet om beslutet publicerades. Om beslutet har delgetts en part separat, räknas besvärstiden dock från delfåendet.

På kommunens rätt att anföra besvär över beslut av förvaltningsdomstolen tillämpas bestämmelserna i 109 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). I fråga om behörigheten att utöva kommunens besvärsrätt tillämpas det som i 39 § i denna lag föreskrivs om att föra kommunens talan.

144 §
Andra bestämmelser om begäran om omprövning och kommunalbesvär

På begäran om omprövning och kommunalbesvär tillämpas, till den del något annat inte föreskrivs i denna lag, det som föreskrivs i förvaltningslagen och i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

I fråga om sökande av ändring i ett sådant beslut av en förvaltningsdomstol som har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 142 § som gällde vid ikraftträdandet.

RP 61/2019
FvUB 15/2019
RSv 79/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.