1568/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 4 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/1995), sådan paragrafen lyder i lag 1360/2009, nya 5 och 6 mom. samt till 5 §, sådan den lyder i lagarna 1360/2009 och 313/2019, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Avräkningens högsta belopp

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. och i 3 § 1 mom. om avräkning, är avräkningen av utländsk skatt som betalts på inkomst som förvärvats på basis av tillgångar som är föremål för en hybridöverföring enligt 3 § i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019) högst den proportionella del av det till den främmande staten betalda skattebeloppet som motsvarar det belopp av denna inkomst som räknats som inkomst som ska beskattas i Finland.

Vad som föreskrivs i 5 mom. tillämpas bara om

1) utländsk skatt som betalts på samma inkomst avräknas också inom en annan jurisdiktion på grund av att det inom den jurisdiktionen anses att inkomsten förvärvats där, och

2) hybridöverföringen har utformats för att leda fram till det resultat som följer på en hybrid missmatchning och den skattskyldige rimligen kan antas ha känt till den hybrida missmatchningen.

5 §
Oanvänd avräkning av utländsk skatt

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. om avräkning kan ett belopp som med stöd av 4 § 5 mom. inte avräknats inte dras av som oanvänd avräkning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för år 2020.

RP 68/2019
FiUB 14/2019
RSv 61/2019
Rådets direktiv (EU) 2016/1164 (32016L1164); EUT L 193, 19.7.2016, s. 1
Rådets direktiv (EU) 2017/952 om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (L:2017:144:TOC); EUT L 144, 7.6.2017, s. 1

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.