1566/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) 25 § 3 mom., 35 § 3 mom. och 73 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 51 § ett nytt 5 mom. som följer:

25 §
Rättelse av fel i skattedeklarationen

Om ett fel enligt 1 eller 2 mom. som gäller förskottsinnehållning eller källskatt upptäcks först efter kalenderårets utgång, är en förutsättning för rättelse av felet att anteckningarna i den årsanmälan som avses i 15 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) har rättats.


35 §
Förseningsavgift

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. ska när förseningsavgiften påförs som ett enda skatteslag betraktas förskottsinnehållning som har verkställts på annat än dividend, överskott från ett andelslag, vinstandel, inkomst av virkesförsäljning, ränta som omfattas av förskottsinnehållning eller avkastning som tagits ut från ett aktiesparkonto samt källskatt på annat än avkastning som tagits ut från ett aktiesparkonto eller på annan ränta eller dividend än sådan som avses i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst eller med stöd av lagen om källskatt på ränteinkomst.


51 §
Särskilda bestämmelser om betalare

Betalarens skatt för skatteperioden rättas inte, om mottagaren av betalningen till betalaren betalar tillbaka inkomst som mottagaren har fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som har verkställts eller den källskatt som har tagits ut på inkomsten har beaktats i mottagarens beskattning. Skatteförvaltningen bestämmer före vilken kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades som mottagaren av betalningen ska göra återbetalningen för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas i fråga om förskottsinnehållning som har verkställts eller källskatt som har tagits ut på den återbetalda prestationen.

73 §
Följdändring

Om beloppet av den skatt som den skattskyldige ska betala eller dra av för någon skatteperiod har ändrats till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller den myndighet hos vilken ändring sökts eller till följd av den skattskyldiges skattedeklaration, rättelsedeklaration eller i inkomstregistret införda uppgifter, på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som ska betalas eller dras av för samma eller en annan skatteperiod, påför eller rättar Skatteförvaltningen den skatt som ska betalas eller dras av för den sistnämnda skatteperioden på ett sätt som motsvarar ändringen.

Om beloppet av den skatt som den skattskyldige ska betala eller dra av har ändrats till följd av ett beslut av Skatteförvaltningen eller den myndighet hos vilken ändring sökts eller till följd av den skattskyldiges skattedeklaration, rättelsedeklaration eller i inkomstregistret införda uppgifter, på ett sätt som inverkar på beloppet av den skatt som en annan skattskyldig ska betala eller dra av, påför eller rättar Skatteförvaltningen den sistnämnda skatten så att den motsvarar ändringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Bestämmelserna i 51 § 5 mom. tillämpas på förskottsinnehållning som verkställs och källskatt som tas ut på prestationer som betalas tillbaka den dag lagen träder i kraft eller därefter.

RP 62/2019
FiUB 15/2019
RSv 62/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.