1553/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) 1 § 2 mom, 8 §, 9 § 1, 4 och 8 punkten samt 10–12 §, av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1252/1999, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1252/1999 och 10 § sådan den lyder i lag 1366/2018, samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §

Fonden är en självständig offentligrättslig fond som står under riksdagens garanti och där förvaltningen övervakas och principerna för verksamheten beslutas av ett förvaltningsråd som utses av riksdagen. Fonden får i sin verksamhet använda benämningen Sitra.


8 §

Fondens förvaltning sköts av förvaltningsrådet, styrelsen och överombudsmannen.

Förvaltningsrådet har minst 13 och högst 17 medlemmar.

Riksdagen väljer medlemmarna i förvaltningsrådet vid valperiodens första riksmöte. De inleder sitt uppdrag så snart valet har förrättats och deras uppdrag pågår till dess att val av medlemmar i följande förvaltningsråd förrättas.

Förvaltningsrådet väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande.

8 a §

Medlemmarna i förvaltningsrådet får ett årsarvode som uppgår till en femtondedel av det årsarvode med samtliga tidsbestämda höjningar som betalas till riksdagsledamöterna enligt lagen om riksdagsmannaarvode (328/1947).

Förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande får därtill ett årsarvode som för ordföranden är hälften och för vice ordföranden en femtedel av årsarvodet för medlemmarna i förvaltningsrådet. Varje månad utbetalas en tolftedel av årsarvodet.

Förvaltningsrådets medlemmar får för varje sammanträde ett sammanträdesarvode som uppgår till en tredjedel av månadsarvodet.

Förvaltningsrådet beslutar om sekreterarens arvode.

Arvoden till förvaltningsrådets medlemmar och de övriga kostnaderna för förvaltningsrådets verksamhet betalas med fondens medel.

9 §

Förvaltningsrådet har till uppgift att övervaka fondens förvaltning och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet skall i synnerhet

1) utse och entlediga styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar samt på framställning av styrelsen överombudsmannen, och besluta om deras arvoden och löneförmåner,


4) årligen fastställa en ekonomi- och verksamhetsplan för de följande fyra åren,


8) besluta om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och på framställning av styrelsen för överombudsmannen,


10 §

Styrelsen har minst fem och högst sju medlemmar. Till medlemmar i styrelsen ska utses personer som företräder den sakkunskap som krävs vid planeringen av fondens verksamhet, och av dem ska högst tre personer representera de ministerier till vars ansvarsområden de ärenden som behandlas i styrelsen huvudsakligen hör.

Statsrådets allmänna sammanträde ska på föredragning från finansministeriet göra en framställning till förvaltningsrådet om de representanter för ministerierna som avses i 1 mom.

11 §

Styrelsen ska sörja för fondens förvaltning och se till att fondens verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, om denne har förhinder, av vice ordföranden. Styrelsen är beslutför då mötets ordförande och minst hälften av de andra valda medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst.

Styrelsens mandatperiod är två år.

Styrelsen kan i enskilda fall fatta beslut i ärenden som hör till överombudsmannens uppgifter.

12 §

Överombudsmannen har till uppgift att sköta fondens förvaltning samt att utveckla fondens verksamhet enligt förvaltningsrådets och styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Överombudsmannen har närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Riksdagen utser det nya förvaltningsrådet när denna har lag trätt i kraft. Den nuvarande styrelsen fortsätter högst till utgången av 2020. Bestämmelserna i 10 och 11 § tillämpas efter ikraftträdandet av lagen på valet av ny styrelse och på styrelsens sammansättning, uppgifter, beslutsfattande och mandatperiod. Bestämmelserna i 12 § 2 mom. om överombudsmannens närvarorätt och yttranderätt vid styrelsens sammanträden tillämpas från ikraftträdandet av denna lag.

RP 63/2019
EkUB 3/2019
RSv 81/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.