1550/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt (8/2014) 31 § och

ändras 1 § 1 mom., 2 § 3 punkten, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 19 § 1 mom., 42 § 2 mom. och 43 § 2 mom.,

av dem 1 § 1 mom., 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., 11 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom. och 19 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1509/2015 och 42 § 2 mom. sådant det lyder i lag 141/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på det stöd för utveckling av regionerna som finansieras med anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


3) anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna det nationella anslag för utveckling av regionerna som tagits in i statsbudgeten,


6 §
Stöd som beviljas av ministerier

Arbets- och näringsministeriet kan bevilja en del av anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna för sådana projekt för utveckling av regionerna som berör fler än en region eller som är viktiga för hela riket, för avtalsbaserat samarbete, för regionala projekt som främjar hållbar tillväxt och livskraft samt för skäliga konsumtionsutgifter som behövs för förvaltningen av anslaget. Projekten kan också vara sådana som ministeriet själv genomför.


7 §
Stöd som beviljas av landskapsförbunden

Landskapsförbunden kan bevilja medel av det för självständig utveckling i landskapet avsedda anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna samt medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och motsvarande nationella medel för


11 §
Iakttagande av bestämmelserna om statligt stöd

När stöd beviljas som stöd av mindre betydelse förutsätts det att sökanden lämnar stödmyndigheten en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan har beviljats sökanden och att det sammanlagda beloppet för stöd av mindre betydelse inte överstiger det maximibelopp för stöd av mindre betydelse som föreskrivs i Europeiska unionens lagstiftning.


14 §
Godtagbara kostnader

Stödet för projekt som finansieras med anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna kan beviljas som procentbaserad ersättning, engångsersättning eller utifrån faktiska kostnader.


15 §
Stödbelopp

En del av självfinansieringen eller den andra finansieringen än den statliga finansieringen för projekt som finansieras av anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna får vara vederlagsfritt arbete eller överlåtelse av produktionsinsats (naturaprestation) eller verifierbart arbete mot vederlag eller överlåtelse mot vederlag av annan nyttighet som behövs i projektet.


19 §
Ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd ur anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna ska på en blankett som fastställts för ändamålet skriftligen sökas hos den myndighet som beviljat stödet. Ansökan ska vara undertecknad. Ett landskapsförbund kan besluta att ett annat landskapsförbund får sköta utbetalningen av anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna eller strukturfondsmedel för dess räkning.


42 §
Inspektionsrätt

Revisionsmyndigheten för det operativa programmet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt har rätt att utföra inspektioner av medelanvändningen hos förvaltningsmyndigheten, den attesterande myndigheten och partnerorganisationerna. Dessutom har Livsmedelsverket rätt att utföra inspektioner av det operativa programmets partnerorganisationers användning av medel och verksamhet enligt det operativa programmet.


43 §
Ändringssökande

I beslut som arbets- och näringsministeriet eller en närings-, trafik- och miljöcentral har fattat får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På projekt för vilka stöd har sökts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 51/2019
FvUB 6/2019
RSv 38/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.