1508/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om flyttning av fordon

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på flyttning av fordon och hantering av fordon efter flyttningen. Vad som i denna lag föreskrivs om fordon gäller också sedvanliga föremål i ett fordon. På andra föremål i fordon tillämpas hittegodslagen (778/1988).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) fordon ett i fordonslagen (1090/2002) avsett fordon,

2) väg en väg enligt definitionen i 2 § 1 punkten i vägtrafiklagen (267/1981),

3) terräng terräng enligt definitionen i 3 § 2 punkten i terrängtrafiklagen (1710/1995),

4) närflyttning flyttning av ett fordon till en plats i omedelbar närhet av dess ursprungliga placeringsplats,

5) upplagsflyttning flyttning av ett fordon till ett upplag som anvisas av kommunen,

6) skrotfordon ett fordon som är avfall enligt definitionen i 5 § 1 mom. i avfallslagen (646/2011).

3 §
Upplag och hantering av flyttade fordon

Kommunen ska ha tillgång till ett upplag för förvaring och annan hantering av fordon som flyttats. Kommunen svarar för ordnandet av förvaringen och den övriga hanteringen av fordon som flyttats till upplaget.

4 §
Skyldighet att flytta ett fordon från en olycksplats

Ett fordons ägare, innehavare och förare är skyldiga att utan dröjsmål och senast inom två dygn från en trafikolycka flytta fordonet från olycksplatsen.

Har inte fordonet flyttats inom den tid som anges i 1 mom. är närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen skyldig att göra en upplagsflyttning. Vid trafikolyckor som sker på enskilda vägar sköter kommunen upplagsflyttningar på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen.

Om fordonet står så att det äventyrar trafiksäkerheten, är polisen skyldig att flytta fordonet omedelbart.

5 §
Flyttning med stöd av parkeringsbestämmelser

Har ett fordon parkerats på en väg i strid med en bestämmelse om parkering, får närings-, trafik- och miljöcentralen, polisen, kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning tidigast två dygn efter det att fordonet parkerats i strid med bestämmelsen.

Har ett fordon parkerats på ett privat område eller i terrängen i strid med en bestämmelse om parkering, utför kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren en närflyttning eller upplagsflyttning efter två dygn på motiverad begäran från områdets ägare eller innehavare.

Trots det som föreskrivs i 1 och 2 mom. får ett fordon dock flyttas omedelbart, om fordonet har felparkerats fem olika gånger i strid med en bestämmelse om parkering och det för dessa gärningar har påförts fem felparkeringsavgifter som är obetalda och i vilka ändring inte får sökas.

Om fordonet har parkerats så att det äventyrar trafiksäkerheten, är polisen skyldig att flytta fordonet omedelbart. Medför ett parkerat fordon betydande olägenhet för väganvändningen eller för övrig trafik, får polisen, närings-, trafik- och miljöcentralen, kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning omedelbart.

Har ett fordon i strid med 11 § 2 mom. i räddningslagen (379/2011) parkerats på en räddningsväg, får polisen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning eller upplagsflyttning omedelbart.

6 §
Flyttning på grund av arbete som utförs eller evenemang som ordnas inom vägområdet

Medför ett parkerat fordon olägenhet för underhåll eller renhållning eller reparations- eller byggarbeten inom ett vägområde, får närings-, trafik- och miljöcentralen, kommunen eller den kommunala parkeringsövervakaren utföra en närflyttning. Detsamma gäller vid ett evenemang som med närings-, trafik- och miljöcentralens eller kommunens tillstånd ordnas inom vägområdet. På enskilda vägar sköter kommunen närflyttningen på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen.

Om det på förhand är känt att ett arbete eller ett evenemang ska ske inom vägområdet, ska information om saken lämnas minst två dygn före den planerade fordonsflyttningen genom lämpliga märken eller meddelanden på området. I exceptionella situationer kan fordon flyttas utan förhandsanmälan om att ett arbete ska utföras inom vägområdet.

Om en närflyttning av ett fordon inte kan utföras på grund av trafik eller utrymmesbrist eller av andra motsvarande orsaker, får en upplagsflyttning av fordonet utföras.

7 §
Flyttning av ett övergivet fordon

Om det utifrån ett fordons värde, skick och andra faktorer som kan konstateras utvändigt är uppenbart att fordonet är övergivet men inte är ett skrotfordon, är närings-, trafik- och miljöcentralen eller kommunen skyldig att inom sitt område utföra en upplagsflyttning. Kommunen utför en upplagsflyttning av ett övergivet fordon på en enskild väg eller ett privat område på motiverad begäran från väghållaren för den enskilda vägen eller innehavaren av det privata området. Bestämmelserna i denna paragraf ska också tillämpas på flyttning på polisens begäran av ett övergivet fordon som blivit i polisens besittning.

8 §
Flyttning av skrotfordon

Kommunen är skyldig att sörja för flyttningen av ett skrotfordon inom sitt område, om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt avfallslagen att föra fordonet till en lämplig mottagningsplats. Från en privat gårdsplan, ett privat upplagsområde och andra särskilda områden som är avsedda för privat bruk flyttar kommunen dock skrotfordon endast på motiverad begäran från det privata områdets innehavare.

Kommunen får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till en sådan insamlare eller behandlare som avses i 58 § i avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägare till fordonet som antecknats i trafik- och transportregistret eller någon annan känd ägare eller innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en uppmaning att flytta skrotfordonet inom sju dagar vid äventyr att fordonet förs till avfallshantering på det sätt som avses ovan i detta moment. Om ägaren inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet.

Ett meddelande enligt 2 mom. behöver inte lämnas, om skrotfordonet har brunnit eller annars är i sådant skick att det utgör fara för miljön eller för människor.

Bestämmelser om skyldigheten för ett skrotfordons innehavare att föra fordonet till en lämplig mottagningsplats och om förbud att överge avfall finns i avfallslagen.

9 §
Öppnande av låsanordning

Fordonets låsanordning eller en kedja, ett lås eller något annat motsvarande redskap som använts för att låsa fast fordonet får öppnas för att fordonet ska kunna flyttas på ett lämpligt sätt, för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare ska kunna utredas eller nås.

Nödvändiga åtgärder får vidtas i fordonets kupé och andra stängda utrymmen för att flyttningen ska kunna genomföras på lämpligt sätt, för att fordonet ska hindras från att ta skada eller för att fordonets ägare eller innehavare ska kunna utredas eller nås. Den som vidtar åtgärderna har dock inte rätt att ta sig in i sådana utrymmen i fordonet som används för boende av permanent natur.

10 §
Meddelande om flyttning av fordon och flyttningsbeslut

Myndigheten ska muntligen eller skriftligen underrätta fordonets ägare eller innehavare om en närflyttning eller lämna ett meddelande om flyttningen på ett synligt ställe på fordonet. Myndigheten ska upprätta ett protokoll över närflyttningen av fordonet eller göra någon annan skriftlig anteckning i ett dokument som gäller flyttningen.

Myndigheten ska meddela ett skriftligt beslut om en upplagsflyttning. Beslutet ska delges den sista ägare som antecknats i trafik- och transportregistret eller annan känd ägare och innehavare genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen (434/2003). En kopia av beslutet eller en förteckning med de uppgifter som är av betydelse för identifieringen av flyttade fordon ska även sändas till polisen. Om fordonets ägare eller dennes adress inte är känd, ska förvaltningslagens bestämmelser om offentlig delgivning tillämpas på delgivningen. Beslutet ska meddelas utan dröjsmål efter flyttningen. Beslutet ska innehålla en uppmaning att hämta fordonet inom 30 dagar från delfåendet vid äventyr att fordonet övergår i kommunens ägo på det sätt som anges i 13 § i denna lag.

Det beslut som avses i 2 mom. meddelas av den myndighet som har flyttat fordonet. Orsaken till flyttningen, vilket fordon som flyttats, varifrån och vart fordonet flyttats samt namnet på och kontaktuppgifter till den som flyttat fordonet ska uppges i beslutet.

11 §
Ersättning för flyttningskostnaderna och ersättningsbeslut

Fordonets ägare eller innehavare är skyldig att ersätta myndigheten för de kostnader som ordnandet av fordonets flyttning, flyttningen, förvaringen och förvaltningen av fordonet samt avfallshanteringen av ett övergivet fordon eller skrotfordon medfört. Vid upplagsflyttning tas kostnaderna för fordonets förvaring ut från och med dagen för flyttningen till upplaget. Ersättningen fastställs för kommunens del enligt en taxa som godkänts av den kommunala myndigheten och för statliga myndigheters del i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Ersättning får emellertid inte tas ut, om fordonet har flyttats utan förhandsanmälan om att arbete ska utföras inom vägområdet enligt 6 § 2 mom. i en exceptionell situation.

Har föraren använt fordonet olovligt, tas ersättningen ut hos föraren. Väghållaren för en enskild väg, ägaren till ett privat område och polisen är skyldiga att ersätta kostnaderna för flyttning av ett fordon som flyttats på deras begäran, om ersättningen inte kan tas ut hos fordonets ägare. Ersättning för flyttningskostnaderna för fordon som flyttats på grund av ett evenemang som ordnats på en väg eller ett vägområde får tas ut hos den som ordnat evenemanget.

Den myndighet som utför flyttningen ska genom sitt ersättningsbeslut fastställa ersättningsbeloppet. Beslutet ska delges den ägare, innehavare eller förare som avses i 1 mom. genom vanlig delgivning. Bestämmelser om vanlig delgivning finns i förvaltningslagen.

12 §
Uttag av ersättning

Bestämmelser om indrivning av ersättningen finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Kommunen är inte skyldig att lämna ut ett fordon från ett upplag som avses i 3 § förrän de avgifter som avses i 5 § 3 mom. har betalats och de kostnader som avses i 11 § 1 mom. har ersatts, om inte fullföljdsdomstolen bestämmer något annat.

Av särskilda skäl får förlängd betalningstid beviljas för ersättning av de kostnader som avses i 11 § 1 mom. Om det skulle vara uppenbart oskäligt att ta ut ersättning för kostnaderna, får ersättningen efterges eller ersättningsbeloppet sänkas. Om äganderätten till fordonet har övergått till kommunen, ska fordonets värde beaktas som avdrag när ersättningsbeloppet fastställs. Ett eventuellt resterande belopp ska återbetalas till fordonets förra ägare på dennas ansökan. Ansökan ska göras inom ett år från flyttningen.

13 §
Äganderättens övergång till kommunen

Om ägaren eller innehavaren av ett sådant annat fordon än ett skrotfordon som flyttats till ett upplag inte hämtar fordonet inom 30 dagar från det att han eller hon kan anses ha fått del av flyttningsbeslutet, övergår äganderätten till fordonet till den kommun från vars område fordonet har flyttats, under förutsättning att upprepade försök har gjorts att skriftligen eller på annat sätt kontakta den sista ägare som antecknats i trafik- och transportregistret eller en annan känd ägare och innehavare och det med beaktande av alla omständigheter i övrigt är uppenbart att fordonet övergivits.

Om det finns grundad anledning att anta att fordonet ännu har ett skäligt bytesvärde med hänsyn till dess värde, skick och andra utåt iakttagbara omständigheter i jämförelse med de flyttningskostnader som avses i 11 § 1 mom., eller om det i ett fall som avses i 1 mom. i denna paragraf inte är uppenbart att fordonet har övergivits, övergår äganderätten till kommunen 60 dagar efter det att ägaren eller innehavaren ska anses ha fått vetskap om flyttningsbeslutet.

Äganderätten till fordonet övergår dock till kommunen först när flyttningsbeslutet har vunnit laga kraft.

Äganderätten till ett skrotfordon övergår till kommunen när kommunen omhändertar fordonet.

14 §
Ändringssökande

Omprövning får begäras i fråga om ett sådant beslut om flyttning av fordon eller om ersättning av flyttningskostnader som avses i denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

15 §
Behöriga myndigheter

Kommunikationsministeriet svarar för den riksomfattande styrningen av de uppgifter som avses i denna lag.

Behöriga myndigheter enligt denna lag är närings-, trafik- och miljöcentralen som när det gäller landsvägarna är ansvarig myndighet för skötseln av uppgifter inom väghållningen i sitt område och kommunen som är gatuhållare för gatunätet. För enskilda vägar och privata områden är kommunen behörig myndighet på det sätt som anges i 4 och 6—8 §. Bestämmelser om polisens behörighet finns i 4 och 5 §. I fråga om polisens behörighet gäller dessutom det som föreskrivs annanstans i lag.

Den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen kan med stöd av ett avtal ge kommunen i uppgift att sköta sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på centralen eller själv överta skötseln av sådana offentliga uppgifter som enligt denna lag ankommer på kommunen. Närmare bestämmelser om närings-, trafik- och miljöcentralens behörighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

16 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Genom denna lag upphävs lagen om flyttning av fordon (828/2008).

På fordon som har flyttats eller i fråga om vilka ett beslut om flyttning har fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 91/2019
KoUB 9/2019
RSv 75/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.